GO­DAST ATT TOR­KA

Leva & Bo - - Odla Egna Örter -

6Ore­gano pas­sar ut­märkt att tor­ka – många an­ser till och med att sma­ken blir än­nu bätt­re då. Har ett brett an­vänd­nings­om­rå­de men är för­stås ­piz­zakryd­dan num­mer ett!

NÄR: HUR:

Så inom­hus re­dan i mars. Ställ såd­den ljust, i ett so­ligt föns­ter el­ler un­der lys­rör. Plan­te­ra om när ett el­ler någ­ra blad­par tit­tar fram. Av­här­da, och när frost­ris­ken är över kan du plan­te­ra ut dem med ett plantavstånd på 30 cen­ti­me­ter. Är flerå­rig och här­dig i söd­ra Sve­ri­ge.

So­ligt el­ler halv­skug­gigt lä­ge. Ore­gano är en tork­tå­lig växt, och be­hö­ver där­för in­te vatt­nas sär­skilt of­ta. Jor­den ska helst va­ra kalk­hal­tig, sand­blan­dad och mull­rik.

TRIVS I:

MÅR BRA AV:

Att du ­vår­göds­lar och vatt­nar vid tor­ka. Om du vill ha mäng­der­av blad knip­sar du av ­blom­ställ­ning­ar­na. Förök­ning är myc­ket en­kelt: det är ba­ra att de­la ­plan­tan och se till att det föl­jer med någ­ra röt­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.