AN­VÄND REG­NET

Leva & Bo - - Naturlig Trädgård -

10Det kan kän­nas slös­ak­tigt att an­vän­da dricks­vat­ten för att vatt­na od­ling­ar­na. För­sök att sät­ta i sy­stem att i stäl­let ta till­va­ra regn­vat­ten. Skaf­fa någ­ra sto­ra hin­kar el­ler tun­nor som du kan sam­la in regn­vatt­net i, ut­nytt­ja tak och stup­rör för att fånga upp så myc­ket som ­möj­ligt. Att ha oli­ka ty­per av vat­ten­kan­nor stå re­do längs väg­gar och plan­te­ring­ar är dess­utom de­ko­ra­tivt och in­bju­dan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.