”Det har sin charm med fi­na de­tal­jer som knyter ihop rum­men”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

FÖR FEM ÅR se­dan föll Ida Gustafsson och Tom Ny­ström för 20-tals­vil­lan i Mar­näs ut­an­för Lud­vi­ka. Trots att de ti­di­ga­re tänkt att de skul­le bo på lan­det kun­de de in­te motstå den char­mi­ga vil­lan från sent 20-tal som låg mitt i stan. Ida och Tom viss­te att det skul­le krä­vas en hel del ar­be­te för att få hu­set så som de öns­ka­de men det var ing­et som av­skräck­te dem. Bå­da ha­de länge känt att de vil­le ha ett ge­men­samt hem där de kun­de få ut­lopp för sin kre­a­ti­vi­tet. Un­der de två förs­ta åren i hu­set var bå­da för­äld­ra­le­di­ga med Maja, med be­grän­sad eko­no­mi. De val­de där­för att för­sö­ka gö­ra så myc­ket som möj­ligt själ­va och att re­no­ve­ring­en skul­le ta sin tid var de fullt med­vet­na om. En fir­ma togs in för att läg­ga om ta­ket men det öv­ri­ga har de i stort sett gjort själ­va.

TA­PE­TER­NA SKVALL­RAR OM att bå­de all­mo­ge och bygg­nads­vård är nå­got som pa­ret är in­tres­se­ra­de av. Ge­nom­gå­en­de ser man höga golv­lis­ter, trä­klos­sar i hör­nen mot tak och golv samt porsli­ni­so­la­to­rer som sit­ter till­sam­mans med tvin­nan­de tygs­lad­dar i tak­lam­por­na. Även om in­tres­set för bygg­nads­vård in­te är li­ka stort i dag har pa­ret fort­satt att kon­se­kvent hål­la sam­ma stil.

– Det har sin charm med fi­na de­tal­jer som knyter ihop rum­men med varand­ra och vi tyc­ker att det ger en hel­het att hål­la sam­ma stil i ett hem, sä­ger Tom.

Om Tom in­te ha­de haft en snic­kar­ut­bild­ning i bak­grun­den­ha­de de ald­rig köpt hu­set. Kun­ska­per­na

2

3

PINNSTOLAR

4

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.