”Man blir glad av färg och om hem­met känns lek­fullt mår man bra”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

har va­rit ett mås­te för att kun­na kla­ra så myc­ket av re­no­ve­ring­en på egen hand. Det pa­ret är mest nöj­da över är pa­nel­by­tet från plåt till trä och by­tet från pel­lets- till fjärr­vär­me. De äls­kar sitt hus, men drömmen om att nå­gon gång i fram­ti­den få flyt­ta till en li­ten gård på lan­det le­ver kvar.

– Men så länge bar­nen är små är det rätt bekvämt att bo centralt, sä­ger Ida.

In­spi­ra­tio­nen kom­mer från andra hem och fram­för­allt kre­a­ti­va lösningar. Det mesta i hem­met är lop­pis­fynd, köpt för en bil­lig peng.

– Med spray­färg kom­mer man långt, det går att an­vän­da på näs­tan al­la ma­te­ri­al, sä­ger Ida.

I SOM­RAS PRO­VA­DE hon att spre­ja ett par gam­la och slit­na lampskär­mar i tyg – ett yt­terst lätt och bil­ligt sätt att för­änd­ra. Hem­met är oer­hört vik­tigt för Ida och Tom, och bå­da är över­ty­ga­de om att hu­mö­ret på­ver­kas­av hur man har det om­kring sig. Där­för har färg stor be­ty­del­se här.

– Man blir glad av färg och om hem­met känns lek­fullt mår man bra, sä­ger Ida.

I de­ras hem finns det gott om egen­gjor­da pro­jekt, ett ex­em­pel är tv-skå­pet som de bygg­de av pärl­spon­ten som blev över då de re­no­ve­ra­de gäst­rum­met. Hem­mets hjär­ta är in­te kö­ke­tu ut­an var­dags­rum­met. Bar­nen vill va­ra där Ida och Tom är, och var­dags­rum­met har en stor le­ky­ta där al­la kan va­ra ut­an att det känns trångt och stim­migt.

5

6

7 PYSSELRUM

I pys­sel­rum­met kan bar­nen släp­pa loss sin kre­a­ti­vi­tet. Ta­pet från Ferm living. Pos­ter med hän­der­na som pe­kar, Va­nil­la Fly. BARN­RUM

My­sigt med säng­him­mel och många kud­dar. KÖKSHÖRNA

I bar­nens lek­hör­na finns det plats att la­ga många fan­ta­si­ful­la rät­ter.

PLATS FÖR LEK

Grå säng­him­mel Mi­ni­room. se, Nu­me­ro 74. Ro­sa pläd på gol­vet Noa Noa. Lek­mat­ta med blun­dan­de ögon, Wil­li­e­and­mil­lie.com.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.