”Jag glöm­mer ti­den när jag ri­tar”

An­je­li­cas man ho­ta­de att slänga hen­nes teck­ning­ar om hon in­te gjor­de nå­got av dem. Då tog hon mod till sig och star­ta­de ett in­stagram­kon­to. Ett år se­na­re har hon 20 000 föl­ja­re.

Leva & Bo - - Nytt Hemma - Av KRISTI­NA ARVLINE

På ett år har du gått från att göm­ma di­na il­lust­ra­tio­ner un­der säng­en till att ska­pa det fram­gångs­ri­ka fö­re­ta­get Hej­num.

– Jag har all­tid gil­lat att ri­ta och ha­de kom­mit in i en rik­tig rit­fas när min man sa att jag mås­te gö­ra någon­ting av mitt ma­te­ri­al. Han ho­ta­de att slänga allt an­nars. Han star­ta­de ett In­stagram­kon­to och la­de upp en bild. Ju mer upp­munt­ran­de ord jag fick från ano­ny­ma, desto gla­da­re blev jag. Di­na prints är ju jät­te­fi­na – hur kun­de du in­te se det?

– Jag är otro­ligt själv­kri­tisk! Men jag tyc­ker att man ska ta åt sig av be­röm! Om det kom­mer snäl­la ord så får jag för­sö­ka su­ga åt mig även om jag kans­ke in­te hål­ler med. Nu har du näs­tan 20 000 föl­ja­re på Instagram.

– Jag har många kre­a­ti­va föl­ja­re som vill ha stött­ning. Det är fan­tas­tiskt att ni­o­å­ring­ar till fem­tio­å­ring­ar möts kring att det är ro­ligt att ska­pa!

Var hit­tar du in­spi­ra­tion?

– Fak­tiskt myc­ket fo­to­gra­fi­er. Jag tit­tar på när­bil­der av na­tur­fe­no­men, ko­rall­rev och djur. Re­pe­ti­ti­va möns­ter är min kär­leksvi­sa! Jag ser möns­ter över­allt.

Du ri­tar myc­ket djur.

– De är väl­digt tack­sam­ma och ro­li­ga att ri­ta. Jag har all­tid äls­kat att ri­ta ögon, det blir in­ten­sivt. Jag tit­tar myc­ket i ögon, ser näs­tan in­te vad folk har på sig, tit­tar ba­ra i ögo­nen.

An­vän­der du da­tor?

– Nej, jag gil­lar kon­tak­ten mel­lan pen­na och pap­per.

Har du nå­got fa­vo­rit­mo­tiv?

– Jag tyc­ker myc­ket om min lil­la ko­li­bri. Den var den värs­ta att må­la, med al­la fjäd­rar. Men det var den bäs­ta käns­lan när den var klar! Jag har lagt ner he­la min själ i den.

Hur lång tid tog den?

– Sä­kert sex­tio tim­mar. Men det är svårt att sva­ra på, jag glöm­mer ti­den när jag ri­tar!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.