” Det är ju ett 70-tals­hus som i är­lig­he­tens namn är li­te halvtrå­kigt”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

EN KALL OCH mörk feb­ru­a­ri­k­väll, Ma­de­le­ne och Christof­fer var helt en­sam­ma på hus­vis­ning­en i Stenungsund norr om Gö­te­borg. Pa­ret var ge­nast över­ens. Att fle­ra av de­ras vän­ner bod­de på pro­me­na­dav­stånd bi­drog ock­så till att be­slu­tet kän­des rätt.

– Vi tänk­te att Stenungsund skul­le pas­sa oss ef­tersom kom­mu­ni­ka­tio­ner­na med Gö­te­borg var vik­ti­ga. Och så kän­de vi att bar­nen skul­le få det väl­digt fint här, och vi vil­le bo nä­ra fa­milj och vän­ner. Se­dan var vi bå­da tröt­ta på lä­gen­het och allt kån­kan­de och bä­ran­de. Ba­ra att ha en al­tan att stäl­la ut ett so­van­de barn på var ju him­mel­ri­ket, sä­ger Ma­de­le­ne.

– Vi fick bå­da käns­lan att det här kan bli vårt hus. Ge­nast bör­ja­de jag fun­de­ra på hur vi kun­de änd­ra om för att gö­ra det till vårt och för att få ut så myc­ket av hu­set som möj­ligt. Se­dan gil­lar vi upp­bygg­na­den av om­rå­det, gång­vä­gar, inga bi­lar utan­för dör­ren, lek­plat­ser i över­flöd och när­he­ten till sko­la.

HU­SET, SOM ÄR byggt i slu­tet på 70-ta­let, är ett klas­sisk 1,5-plans­hus med sov­rum på över­vå­ning­en och so­ci­a­la ytor på bot­ten­vå­ning­en. På 154 kvadrat­me­ter ryms allt fa­mil­jen öns­kar och det var bland an­nat den ef­fek­ti­va plan­lös­ning­en som Ma­de­le­ne och Christof­fer föll för.

– Det bäs­ta med hu­set är stor­le­ken och för­del­ning­en av rum och ytor, men an­nars är det ju ett 70-tals hus med 2,40 i tak­höjd som i är­lig­he­tens namn är li­te halvtrå­kigt.

1 2 VI­TRIN­SKÅP

3

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.