FYLL PÅ MED VAT­TEN

Leva & Bo - - Så Egna Frön -

1Star­ta in­te för ti­digt med od­ling­en. In­te för­rän i mars–april räc­ker lju­set till. Fyll små kru­kor med såjord, dun­ka kru­kan lätt mot un­der­la­get, hår­da­re ska in­te jor­den pac­kas. Vatt­na, helst ge­nom att lå­ta kru­kor­na stå på en bric­ka, med vat­ten så att de su­ger un­der­i­från. Så någ­ra frön i var­je kru­ka. Skriv upp vad du har sått i kru­kor­na så att du kom­mer ihåg se­na­re. Ställ kru­kor­na i ett mi­ni­växt­hus el­ler täck dem med plast­film. Det är vik­tigt att de in­te tor­kar ut. Nor­malt ska du in­te be­hö­va vatt­na om kru­kor­na är täck­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.