”Vi vil­le ta in nu­ti­den i hu­set”

I dans­ka Smid­strup bor Wen­che och Kå­re på en stor gård med böl­jan­de sä­des­fält som närms­ta gran­ne. Hem­met är ljust med en hand­ploc­kad bland­ning av mo­dern de­sign och vack­ra an­tik­vi­te­ter.

Leva & Bo - - Mitt Drömhem - Av MICHAELA STEN­MAN Foto ANN- CHAR­LOT­TE FÄGERLIND

MITT UTE I det dans­ka landskapet, där vägar­na från Vej­le, Kol­ding och Fre­de­ri­cia kor­sas, lig­ger den vack­ra lant­går­den. När man kör in på grus­sti­gen vid går­den stan­nar ti­den upp. Sy­nen av den vack­ra hu­vud­bygg­na­den i rött te­gel med till­hö­ran­de vit­put­sa­de gårds­hus gör att lug­net in­fin­ner sig. Fåg­lar­na sjung­er och det su­sar från de sex sto­ra lin­dar­nas löv­verk. Lin­dar­na plan­te­ra­des re­dan 1898 vid det ur­sprung­li­ga hu­sets en­tré och har se­dan dess vux­it sig över 20 me­ter höga.

NÄR VI STI­GER in ge­nom de dub­belsi­di­ga dör­rar­na i hu­vu­den­trén vän­tar en över­rask­ning. Den för­vän­ta­de sy­nen av mör­ka möb­ler och tunga gar­di­ner in­fin­ner sig in­te. Det gam­la hu­set flö­dar av ljus och öp­pen­het från sto­ra föns­ter utan gar­di­ner. Väg­gar­na är vi­ta, på gol­ven

1 2 3

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.