A slice of pie

Leva & Bo - - Söta Frestelser -

8–10 bi­tar Paj­deg: • 220 g kyl­skåpskallt osal­tat

smör • 280 g ve­te­mjöl (4 ½ dl) • 15 g strö­soc­ker (1 msk) • 3 g salt (½ tsk) • 75 g is­kallt vat­ten (¾ dl) • 1 ägg att pens­la med • fli­sad man­del och pärl­soc­ker att

strö över Man­del­kräm: • 300 g man­del­mas­sa • 100 g rumsvarmt smör • 55 g ägg (1) • 30 g ve­te­mjöl (½ dl) Bär­fyll­ning: • 100 g färs­ka hal­lon • 10 färs­ka jord­gub­bar • 150 g färs­ka blå­bär • 90 g strö­soc­ker (1 dl) • 25 g maj­se­na majs­stär­kel­se

(2 msk) Till ser­ve­ring: • va­nilj­glass el­ler va­niljvisp

Paj­deg: De­la smö­ret i små tär­ning­ar och lägg dem till­sam­mans med mjöl, soc­ker och salt i en mat­be­re­da­re. Kör på max­has­tig­het i 5 se­kun­der, el­ler tills de­gen har bli­vit smu­lig. Till­sätt vatt­net och kör tills de­gen bör­jar gå ihop. (Man ska fort­fa­ran­de kun­na se små fli­sor av smö­ret.) Tryck ihop de­gen li­te lätt, plas­ta in den och låt den vi­la i ky­len i 1 tim­me.

Man­del­kräm: Ar­be­ta ihop man­del­mas­sa och smör för hand till en slät kräm i en bun­ke. Till­sätt ägg och ve­te­mjöl och blan­da väl.

Bär­fyll­ning: De­la hal­lon och jord­gub­bar en el­ler två gång­er be­ro­en­de på stor­lek. Rör ihop soc­ker och maj­se­na i en bun­ke och blan­da se­dan ner bä­ren. Vänd runt för­sik­tigt.

Sätt ug­nen på 200 gra­der, varm­lufts­funk­tion. Kav­la ut de­gen till en run­del, cir­ka 30 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter. Lägg de­gen på en plåt med bak­plåts­pap­per. För­de­la man­del­krä­men jämnt över de­gen, men spa­ra någ­ra cen­ti­me­ter längs kan­ten som se­dan ska vi­kas över. Strö ut bä­ren över krä­men och vik över kan­ten som en fin ram.

Vis­pa upp äg­get li­te lätt och pens­la kan­ten med äg­get. Strö över man­del­fli­sor och pärl­soc­ker och gräd­da mitt i ug­nen i 30–35 mi­nu­ter, tills kan­ten har fått fin färg. Ser­ve­ras ljum­men el­ler kall till­sam­mans med va­nilj­glass el­ler va­niljvisp.

1 2 3 4 5

FÄRS­KA BÄR. ”Att ba­ka en ga­let­te är ett en­kelt sätt att gö­ra en ru­stik paj­bot­ten. Jag har lagt till en man­del­kräm till fyll­ning­en för att ge pa­jen det där lil­la ex­tra. Och med färs­ka bär ovan­på blir det den per­fek­ta som­mar­pa­jen!”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.