Änt­li­gen dags att in­vi­ga ute­plat­sen

Leva & Bo - - Redaktören - KATRIN KRANTZ Bi­trä­dan­de redaktör LE­VA & BO

VI HAR INVIGT ute­plat­sen hem­ma i de förs­ta vär­man­de sol­strå­lar­na, helt ljuv­ligt! Grän­sen mel­lan in­ne- och uteliv bör­jar sud­das ut, vi upp­täc­ker att vå­ra gran­nar fak­tiskt le­ver och bar­nen spring­er ut fri­vil­ligt. Plöts­ligt känns värl­den li­te stör­re. På si­dan 18 hit­tar du ­in­spi­ra­tion för att in­re­da med möb­ler som pas­sar bå­de ute och in­ne, i här­ligt gu­la och blå ny­an­ser, myc­ket möns­ter och de­tal­jer i ke­ra­mik och trä.

Gril­len har stått ute he­la vin­tern hos oss, så den be­hö­ver väl ba­ra tor­ka och se­dan hop­pas vi att den går att an­vän­da en sä­song till. För dig som tän­ker kö­pa en ny grill har vi en gui­de med 12 styc­ken i oli­ka pris­klas­ser, på si­dan 40 hit­tar du dem.

Den här vec­kan hit­tar du in­spi­ra­tion från två här­li­ga dröm­hem. Hem­ma hos Emi­lia och hen­nes fa­milj på Li­din­gö finns plats för fa­mil­je­liv och yo­ga, se si­dan 24. El­ler ki­ka in hem­ma hos Li­sa och Jo­nas som byggt sitt dröm­hus vid ha­vet i Karls­kro­na, de­ras hem hit­tar du på si­dan 46.

Vi tip­sar ock­så om hur du lyc­kas med di­na pe­lar­go­ner, se si­dan 34. Så nu är det ba­ra att kic­ka i gång vå­ren! Star­ta grill­sä­song­en med nå­gon av de ljuvliga rät­ter­na som vår duk­ti­ga mat­kre­a­tör Le­na Sö­der­ström kom­po­ne­rat. Här hit­tar du re­cept på färs­ka kor­var och gril­lat ­sur­degs­bröd, kryd­digt, gril­lat nöt­kött, smak­rik lax och gre­kisk mixtalll­rik, re­cep­ten finns på si­dan 54. På si­dan 60 hit­tar du mas­sor av go­da till­be­hör som så­ser, rör­or och nyskör­da­de pri­mö­rer. Ät, läs & njut!

Väl­kom­men till ett nytt num­mer av LE­VA&BO!

”Grän­sen mel­lan in­ne­och uteliv bör­jar sud­das ut”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.