”Fjä­der­lam­pan ger ett fint ljus”

Dans­ka So­ren Ravn Chri­s­ten­sen, 36, är de­sig­nern bakom po­pu­lä­ra fjä­der­lam­pan Eos från Vi­ta. I hem­met i Kö­pen­hamn häng­er fle­ra va­ri­an­ter. – Den pas­sar bra i sov­rum­met, och i bar­nens rum.

Leva & Bo - - Nytt Hemma - Av KRISTI­NA ARVLINE

Hur fick du idén med fjäd­rar­na?

– På en de­sig­nut­ställ­ning i Lon­don be­und­ra­de jag hur någ­ra fri­sö­rer och sty­lis­ter an­vän­de fjäd­rar. Och plöts­ligt slog det mig att jag skul­le de­sig­na en lam­pa av fjäd­rar! Ett nytt och ovän­tat ma­te­ri­al som skul­le kun­na ge ett fint ljus och en lugn käns­la.

Vil­ken mo­dell gil­lar du mest?

– Den förs­ta mo­del­len var vit, så den har en spe­ci­ell plats i mitt hjär­ta. Den är så na­tur­lig och ger en lugn at­mo­sfär. Den bru­na ger en sub­til färg­ton och ett fan­tas­tiskt, mjukt ljus. I Sve­ri­ge är Eos så po­pu­lär – kun­de du fö­re­stäl­la dig suc­cén?

– Ibland ba­ra klic­kar en de­sign, du vet att den kom­mer att tas väl emot, men det är omöj­ligt att för­ut­spå vil­ka ef­fek­ter den kom­mer att få. Med Eos var det pre­cis så!

Har du nå­gon Eos hem­ma?

– Ja, fle­ra. Den pas­sar bra i sov­rum­met, och i bar­nens rum – med de lek­ful­la fjäd­rar­na.

Hur in­re­der du helst?

– Jag har en mo­dern stil, och läg­ger till en lek­full touch, vil­ket är vik­tigt när man in­re­der. Om jag ha­de ett som­mar­hus så skul­le jag fo­ku­se­ra på en mer ro­man­tisk och av­slapp­nad stil. Vad är vik­tigt att tän­ka på när man in­re­der ett hem?

– Att va­ra flex­i­bel och kun­na änd­ra in­red­ning med ti­den. Om blått är tren­digt, köp in­te en blå soffa, säng el­ler en an­nan stor in­ve­ste­ring.

– När det gäl­ler tren­der, håll dig till att le­ka med de mind­re pry­lar­na som kud­dar, va­ser, ljus­sta­kar och små lam­por.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.