”All­ting här i hu­set har en histo­ria och en me­ning”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

VIL­LAN PÅ LI­DIN­GÖ norr om Stock­holm är byggd 1943 och fa­mil­jen Löf Karlsson har bott här i li­te över 10 år. – All­ting här i hu­set har en histo­ria, en me­ning, sä­ger Emi­lia Löf Karlsson. Hon kom­mer från Li­din­gö och hen­nes mam­ma och syst­rar bor i när­he­ten.

– Jag trod­de ald­rig att jag skul­le ham­na här. Men när vi hit­ta­de hu­set kän­des det rätt, sä­ger Emi­lia.

En del av hu­set är ny­byggt och bad­rum­met på den öv­re vå­ning­en är om­gjort.

– Kö­ket fick va­ra kvar, det var pre­cis om­gjort och vi gil­la­de det.

Emi­lia är gift med Las­se Karlsson, som ar­be­tar med nö­jes­pro­fi­ler som Alex & Sig­ge, Sanna Ni­el­sen och Bo Kas­pers. Las­se var ock­så ma­na­ger åt Ace of Ba­se på 90-ta­let.

Las­se äls­kar att la­ga mat och ba­ka, så fa­mil­jen an­vän­der kö­ket jät­te­myc­ket.

MAT­PLAT­SEN IN­TILL KÖ­KET är mö­ble­rad med Ea­mes-sto­lar i tur­kos, en färg som åter­kom­mer på fle­ra plat­ser i hu­set. Och i Emi­li­as klän­ning, från Per­nil­la Wahl­gren collection.

– Jag har fle­ra av hen­nes klän­ning­ar, de är jät­teskö­na och pas­sar min stil.

3

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.