”Att in­re­da ett hem hand­lar om att föl­ja sitt hjär­ta, som så myc­ket an­nat här i li­vet ”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

till­ba­ka till li­vet. Där hand­lar det ju om att va­ra här och nu och an­das och att in­te pre­ste­ra, vil­ket är en käl­la att häm­ta kraft ifrån.

Nu yo­gar hon var­je dag, främst i det ur­snyg­ga bad­rum­met som är in­rett i do­va fär­ger. Hon trä­nar även pi­la­tes hem­ma.

– Jag har svårt för att gö­ra sa­ker i grupp, jag ut­ö­var helst yo­ga en­sam.

EMI­LIA HAR EN bak­grund som jour­na­list, men dri­ver nu sin egen kom­mu­ni­ka­tions­by­rå där hon bland an­nat job­bar som stra­teg och an­sva­rig för Per­nil­la Wahl­grens sajt och hen­nes so­ci­a­la me­di­er.

– Det hand­lar om att be­stäm­ma hur Per­nil­las va­ru­mär­ke ska pre­sen­te­ras, vad som ska sy­nas på blog­gen, på Instagram, hur den upp­fat­tas och vil­ka va­ru­mär­ken man ska sam­ar­be­ta med.

Emi­lia har även en blogg på sam­ma por­tal som Per­nil­la och här kan man lä­sa om hen­nes liv med yo­gan, fa­mil­jen och di­ver­se kän­di­sar.

En mix mel­lan New Eng­land och asi­a­tisk in­red­nings­stil – så be­skri­ver Emi­lia vad hon gil­lar.

– Att in­re­da ett hem hand­lar om att föl­ja sitt hjär­ta, som så myc­ket an­nat här i li­vet. Vi äls­kar att va­ra här. Vårt hem speg­lar vår själ, sä­ger Emi­lia.

9 9

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.