GLÖM IN­TE NÄ­RING

Leva & Bo - - Älskade Pelargon -

ÅÅAl­la pe­lar­go­ner vill stå väl­drä­ne­rat, vind­skyd­da­de, varmt och so­ligt för att de ska tri­vas och blom­ma över­då­digt. De gil­lar att va­ra ute un­der som­ma­ren, men se till att de in­te står så att den gas­san­de solen tor­kar ut kru­kor­na. ÅÅDet be­hövs kon­ti­nu­er­lig till­för­sel av vat­ten och nä­ring un­der he­la som­ma­ren, så göd­sel­vatt­na. Det är vik­tigt med bra drä­ne­ring, då pe­lar­go­ner­na in­te vill stå med röt­ter­na i vat­ten. Låt jor­den tor­ka upp mel­lan vatt­ning­ar­na. ÅÅEtt lång­tids­ver­kan­de göd­sel­me­del blan­dat i jor­den fun­ge­rar ock­så bra. Kalk gil­las, men ge in­te för myc­ket kvä­ve för då får man mer blad än blom­mor. ÅÅRen­sa bort viss­na blad och blom­mor, så hål­ler sig plan­tan frisk och blom­mar ge­ne­röst. ÅÅPe­lar­go­ner är lät­ta att skö­ta, så skaf­fa dig den sort du kän­ner för – du be­hö­ver in­te bör­ja med nå­gon ”ny­bör­jar­sort”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.