SÅ LÖ­SER DU VAN­LI­GA PRO­BLEM

Blom­mar in­te.

Leva & Bo - - Älskade Pelargon -

ÅÅPe­lar­go­nen Den kan ha fått för li­te ljus. El­ler så står den i för stor kru­ka, så den ba­ra bil­dar blad – plan­te­ra om i en mind­re. Man kan även by­ta göd­ning till en som in­ne­hål­ler mind­re kvä­ve. ÅÅPlan­tan Såp­vat­ten är ef­fek

tivt mot bå­de blad­löss och vi­ta fly­ga­re. ÅÅPlan­tan Om man har otur och får in­fek­te­rad jord, kan viss­ne­sju­ka drab­ba pe­lar­go­ner. Först viss­nar ba­ra ett skott men se­na­re he­la plan­tan. ÅÅGul­ak­ti­ga Tec­ken på pe­lar­gon­rost. An­grip­na blad ploc­kas bort och för­störs. En myc­ket sjuk plan­ta kan kas­tas, men den går att räd­da ge­nom att ta bort al­la blad och se­dan iso­le­ra den från and­ra plan­tor. ÅÅMö­gel Be­ror för­mod­li­gen på för hög luft­fuk­tig­het. Väd­ra om plan­tan står i växt­hus. Pro­va med att pud­ra jor­den med ka­nel, som är an­ti­sep­tiskt och för­hind­rar till­växt av bak­te­ri­er, vi­rus, mö­gel och svamp. ÅÅVi­ta Rot­löss är vi­ta, någ­ra mil­li­me­ter långa och kry­per. De kan gö­ra att pelargonens till­växt häm­mas. Und­vik dem ge­nom att tit­ta no­ga på röt­ter­na in­nan du skaf­far en ny plan­ta. An­vänd in­te en be­gag­nad kru­ka utan att först dis­ka den.

har fått ohy­ra. viss­nar. fläc­kar på bla­den. i jor­den. kryp runt föt­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.