Var hit­tar jag Stringhyl­lan?

Hej! På si­dan 49 i LE­VA & BO num­mer 15 finns en bok­hyl­la som ser ut som en String­hyl­la fast den står på gol­vet. Var kan jag hit­ta en så­dan?

Leva & Bo - - Fråga Oss - PE­TER

Det är en String­hyl­la av äld­re mo­dell, allt­så ett äld­re ori­gi­nal. De ny­pro­du­ce­ra­de String­hyl­lor­na har en an­nan ben­ställ­ning med ba­ra ett ben på en golv­ga­vel. Nis­se Strin­ning ska­pa­de bok­hyl­le­sy­ste­met Stringhyl­lan till­sam­mans med sin fru Kaj­sa 1949. Den enk­la de­sig­nen blev snabbt en fa­vo­rit. Den klas­sis­ka Stringhyl­lan finns ny­till­ver­kad i fle­ra fär­ger och va­ri­an­ter. Det går även att hit­ta be­gag­na­de Stringhyl­lor, men det finns ock­så gott om ko­pi­or. En äk­ta String­hyl­la känns igen på att hyl­lor­na hängs upp med mäs­sings­gång­järn.

ÄLS­KAD. Den po­pu­lä­ra Stringhyl­lan i mo­dell äld­re (ovan), och i den mo­der­na va­ri­an­ten (ne­dan).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.