Hit­ta in­spi­ra­tion till ett här­ligt ute­liv

Leva & Bo - - Redaktören -

VIHAR INTE DEN längs­ta ut­om­hus­sä­song­en i det här lan­det så det gäl­ler att maxa. Det be­hö­ver inte va­ra kom­pli­ce­rat, en stund ute då och då kan räc­ka för att kän­na vå­rens dof­ter och hö­ra fåg­lar­na sjunga. So­li­ga mor­nar el­ler ky­li­ga kväl­lar – fram med en pläd och låt inte väd­ret hind­ra dig!

På si­dan 16 ger vi mas­sor av tips på möb­ler och prylar till en vac­ker stads­bal­kong full med blom­mor i här­li­ga blå to­ner. Även en li­ten plats ut­om­hus kan rym­ma mas­sor av grönt och ha gott om plats för att um­gås.

Vack­ra perenner är träd­går­dens tro­tjä­na­re – lätt­sköt­ta och på­lit­li­ga. Med kär­leks­full om­vård­nad blom­mar de år ef­ter år. På si­dan 40 hit­tar du tips på hur du bäst skö­ter någ­ra av de van­li­gas­te sor­ter­na.

Em­ma och Mi­kael flyt­ta­de in i en vac­ker lä­gen­het i en om­byggd kvarn i Nac­ka. De ha­de länge drömt om att bo i en gam­mal in­du­stri­fas­tig­het, och när man ser den vack­ra, gam­la bygg­na­den och lju­set som flö­dar in ge­nom de sto­ra fönst­ren är det lätt att för­stå. Em­mas och Mi­kaels här­li­ga hem hit­tar du på si­dan 22.

Att in­re­da med grö­na växter är tren­digt, det har nog ing­en mis­sat. Hos flo­ris­ten Isa­bel­le har växter en cen­tral plats, och de ger en om­bo­nad och varm käns­la i hen­nes hem. In­spi­re­ras av den kre­a­ti­va lä­gen­he­ten i Mal­mö på si­dan 50. Allt är gott till pas­ta, så när pri­mö­rer­na bör­jar dy­ka upp vill vi så klart bju­da på någ­ra här­li­ga re­cept. Von­go­le med ci­tron och li­te chi­li­het­ta, spar­riscar­bo­na­ra el­ler fri­te­rad ra­vi­o­li med squash­pesto. Hur gott som helst!

Trev­lig läs­ning och väl­kom­men till ett nytt num­mer av LEVA&BO!

”Även en li­ten plats ut­om­hus kan rym­ma mas­sor av grönt”

KATRIN KRANTZ

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.