”Jag är själv­lärd som konst­när”

Färg och möns­tergläd­je ut­mär­ker konst­nä­ren och de­sig­nern Ka­ro­li­na Pal­mérs tav­lor. – De som kö­per min konst har of­ta lju­sa hem som be­hö­ver en färg­klick.

Leva & Bo - - Nytt Hemma - Av SUSANNE ELLINGSWORTH

Har du all­tid må­lat färg­glatt?

– Ja, det är min grej. Kvin­nor och myc­ket färg kän­ne­teck­nar min konst. Men i dag gör jag fak­tiskt även il­lust­ra­tio­ner i svart­vitt för att va­ri­e­ra mig li­te. Vad är det för män­ni­skor som syns i di­na tav­lor?

– Of­tast är det kvin­nor som är li­te andro­gy­na och har myc­ket hår. Jag är mest ute ef­ter att få färg, form och liv i mi­na tav­lor och jag gör oli­ka ef­fek­ter med pen­nor, sprej och färg. Det är li­te som att jag smin­kar dem.

Vem är du?

– Jag är en kre­a­tiv och pro­duk­tiv per­son med myc­ket idéer. Jag är han­dels­e­ko­nom i grun­den och är gans­ka själv­lärd som konst­när. Jag har atel­jé hem­ma i käl­la­ren. Men jag är ock­så en ent­re­pre­nör som gillar att tes­ta nya gre­jer och därför har jag många oli­ka sam­ar­be­ten.

Må­lar du för hand?

– Ja. Grun­den är akryl­mål­ning­ar, mest för att jag gillar att må­la gans­ka sto­ra tav­lor.

Gör du an­nat än tav­lor?

– Ja. För gans­ka många år se­dan bör­ja­de jag ta fram kud­dar och bric­kor med mi­na mål­ning­ar på för att fler skul­le kun­na ta del av sam­ma mo­tiv. Då var det ovan­ligt. I dag tar jag även fram pos­ters från mi­na mål­ning­ar. Och snart ska jag gö­ra en stor vägg­mål­ning i nya bo­stads­om­rå­det Kvarn­byn i Möln­dal i Gö­te­borg.

Vad in­spi­re­rar dig?

– Fär­ger, färg­kom­bi­na­tio­ner, mo­de­tid­ning­ar och na­tu­ren bland an­nat. Jag sit­ter he­la ti­den och kludd­rar med skiss­block och pen­nor.

Hur ser det ut hem­ma hos dig?

– Vi bor i ett 20-tals­hus som är gans­ka charmigt. Vi har en vit bas, men ef­tersom jag gillar färg är det myc­ket färg på kud­dar och tav­lor. Var­dags­rum­met är som ett le­van­de gal­le­ri där jag häng­er upp mi­na tav­lor när de är kla­ra. Jag gillar tav­lor och har även av and­ra konst­nä­rer som må­lar färg­starkt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.