”Jag har all­tid drömt om att bo i en lä­gen­het med in­du­stri­föns­ter”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Dess­utom är he­la Kvarn­hol­men en dröm för den som är in­tres­se­rad av ar­ki­tek­tur och histo­ria. Här lig­ger näm­li­gen Sve­ri­ges förs­ta fun­kishus och rad­hus samt den funk­tio­na­lis­tis­ka kon­tors­bygg­na­den Mun­spe­let, ri­tad av den svens­ka ar­ki­tek­ten Claes Tot­tie.

Em­ma och Mi­kael köp­te lä­gen­he­ten om­gå­en­de ef­ter att sett den på en rit­ning. Kö­pet var helt spon­tan, nå­got som de­ras bo­stads­af­fä­rer all­tid har va­rit.

– Vi fast­na­de för lä­gen­he­tens klas­sis­ka in­du­stri­föns­ter med vack­ra spröjs. Jag har all­tid drömt om att bo i en lä­gen­het med sto­ra in­du­stri­föns­ter så det var nå­got av en dröm som gick i upp­fyl­lel­se när vi flyt­ta­de in, sä­ger Em­ma.

FLYTTLASSET GICK TILL Kvarn­hol­men i sep­tem­ber 2015 och ef­tersom lä­gen­he­ten var en ny­pro­duk­tion be­höv­de pa­ret inte re­no­ve­ra nå­got, det var ba­ra att flyt­ta in.

– Det var en fan­tas­tisk käns­la att sät­ta nyc­keln i dör­ren. Allt kän­des så bra. Lä­gen­he­ten är ljus då den lig­ger i sö­der­läge och har en tak­höjd på 2,75 me­ter och de sto­ra spröj­sa­de fönst­ren ger rum­men myc­ket ka­rak­tär och fyl­ler he­la vå­ning­en med ljus. Det är dess­utom helt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.