”Det är fan­tas­tiskt att få bo i en hi­sto­risk mil­jö där det nya mö­ter det gam­la”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

fan­tas­tiskt att få bo i en så­dan hi­sto­risk mil­jö där det nya mö­ter det gam­la.

– Vi får det bäs­ta av två värl­dar, be­kväm­lig­he­ten i ny­byg­ge och char­men i den gam­la te­gel­fa­sa­den och al­la and­ra gam­la in­du­stri­bygg­na­der som finns be­va­ra­de här på Kvarn­hol­men. Vyn från fönst­ren mot in­ner­går­den är så fin, sä­ger Em­ma.

EM­MA OCH MI­KAEL är in­tres­se­ra­de av design och möb­ler med en histo­ria och har så­le­des in­rett lä­gen­he­ten med en mix av sa­ker ifrån förr och de­sign­klas­si­ker samt ny design. Man hit­tar ar­ve­gods, lop­pis­fynd blan­dat med auk­tions­fynd från Bu­kowskis samt en och an­nan pryl i från Ikea.

DE ÄLS­KAR MATERIALVALEN i lä­gen­he­ten, re­jä­la mas­si­va ol­ja­de ek­golv, ljus­grå lis­ter och dör­rar samt kök och bad­rum i se­kel­skif­tes­stil.

– Det här är ma­te­ri­al som pas­sar hu­sets ur­sprung och därför gör de sig så bra här då de för­tar med histo­ri­en. När grun­den är så bra är det lätt att in­re­da. Det har va­rit jät­teskönt att ba­ra kun­na fo­ku­se­ra på att hit­ta sa­ker som vi tyc­ker om och som pas­sar här i lä­gen­he­ten, sä­ger Em­ma.

VARDAGSRUM Sof­fa och böjträ­stol Tho­net från Bu­kowskis mar­ket. Taklam­pan är en Pi­a­lam­pa som är köpt på Bloc­ket. Soff­bor­det ro­pa­des in på en gårds­auk­tion i Små­land. Golv­lam­pan kom­mer från Ikea.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.