”När jag flyt­ta­de hit tog jag med mig allt jag sam­lat på mig ge­nom åren. Inte en mö­bel är ny­in­köpt”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

ISA­BEL­LE ÄR UPP­VUX­EN i en jakt­in­tres­se­rad fa­milj i Un­na­ryd i Små­land och ja­gar myc­ket med sin pap­pa. Isa­bell blev ti­digt in­tres­se­rad av skyt­te, gick skytte­gym­na­si­et i Jämt­land och täv­la­de många år i luft­pi­stol. Hon har inte mind­re än SM-guld i skyt­te.

– Det jag sak­nar mest i Mal­mö är när­he­ten till sko­gen. Så fort jag får chan­sen åker jag hem till mam­ma och pap­pa för att få li­te and­rum och kom­ma ut i na­tu­ren. Jag ja­gar fort­fa­ran­de gär­na med pap­pa, det är ett bra sätt att um­gås, sä­ger hon.

ISA­BEL­LE HAR OCK­SÅ all­tid va­rit en hän­gi­ven lop­pi­sen­tu­si­ast.

– Runt Vet­lan­da lig­ger det många små smult­ron­stäl­len dit man kan åka och bo­ta­ni­se­ra. Pri­ser­na är läg­re än i Skå­ne, så man kan verk­li­gen fyn­da. Här i Mal­mö har jag ock­så hit­tat min fa­vo­rit, Trol­lets lop­pis på Celsi­us­ga­tan. Åker nå­gon till Ös­ter­len är det Ka­ross­går­den i Gladsax som jag re­kom­men­de­rar att be­sö­ka.

Att Isa­bel­le ham­na­de i Mal­mö be­rod­de på att hon blev an­ta­gen till Ing­var Strand­hs Bloms­ter­sko­la i Oxie. Hon ar­be­ta­de vid det till­fäl­let som ser­vi­tris på en re­stau­rang i Oslo i Nor­ge och tve­ka­de inte en se­kund när hon fick an­tag­nings­be­ske­det. Hon viss­te att hon vil­le ar­be­ta med blom­mor.

– När jag flyt­ta­de hit tog jag med mig allt jag sam­lat på mig ge­nom åren. Inte en mö­bel är ny­in­köpt.

Det var träd­går­dar­na och gröns­kan runt det odeko­re­ra­de, gul­put­sa­de fun­kishu­set på Väst­ra Sor­gen­fri som fick Isa­bel­le att bli in­tres­se­rad av den lil­la lä­gen­he­ten på övers­ta plan med ut­sikt över stan.

VÄL IN­NE i lä­gen­he­ten var det den sto­ra bal­kong­en och det fi­na bräd­gol­vet som fick hen­ne att slut­li­gen slå till. För­ra ägaren ha­de re­no­ve­rat allt, om än li­te slar­vigt en­ligt Isa­bel­le. Ha­de hon haft en stör­re bud­get ha­de hon gjort om en del. Men väg­gar­na var vi­ta, gol­ven om­sli­pa­de och det gam­la kö­ket ha­de fått ett an­sikts­lyft med ny vask, bänk­ski­va och spis med fläkt i rost­fritt stål. Så Isa­bel­le var nöjd.

– Jag har egent­li­gen inte re­no­ve­rat nå­got ut­an ba­ra pyn­tat. Sov­rum­met har jag för­stås må­lat. Jag fick ­full­stän­dig pa­nik en dag, sov­rum­met var trå­kigt och be­höv­de för­ny­as. Jag gick till Clas Ols­son och köp­te färg. Det blev mörkt grå väg­gar som ska­pa­de en om­bo­nad käns­la och blev en fin kon­trast mot de grö­na väx­ter­na, sä­ger Isa­bel­le.

1 2

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.