”Växter och gröns­ka har all­tid va­rit en in­spi­ra­tions­käl­la för min kre­a­ti­vi­tet”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Det är en säll­samt triv­sam käns­la i den lil­la två­an. Lju­set flö­dar in från ett stort föns­ter­par­ti i sö­der. Lä­gen­he­ten är ge­nom­gå­en­de och kö­ket är ett halv­rum som är öp­pet ut mot var­dags­rum­met. Öve­rallt syns små ro­li­ga prylar, in­bju­dan­de kud­dar och konst av oli­ka slag. Och det finns en histo­ria bakom det mesta man ser. Isa­bel­le be­rät­tar om hen­nes förs­ta mö­bel, en om­må­lad by­rå som fått en plats i sov­rum­met och om vin­lå­dan som hon slä­pa­de med sig från re­stau­rang­en i Nor­ge som hon ar­be­ta­de på. Kä­ra min­nen som ska­par den där äk­ta hem­käns­lan som är så vik­tig.

– Växter och gröns­ka har all­tid va­rit en in­spi­ra­tions­käl­la för min kre­a­ti­vi­tet. Jag om­ger mig gär­na med växter och därför är he­la min lä­gen­het fylld av små och sto­ra kru­kor med grö­na växter i, flas­kor och va­ser med blad, gre­nar och an­nat vac­kert som är este­tiskt till­ta­lan­de. Jag tror att vi som bor i stan be­hö­ver växter i hem­men för att kän­na att vi är närm­re na­tu­ren.

ISA­BEL­LE FICK JOBB i bloms­ter­af­fä­ren Flo­re­ra di­rekt ef­ter ut­bild­ning­en. Det är fy­ra år se­dan och se­dan tre år är hon äga­re av bu­ti­ken som lig­ger vid St. Knuts torg ett par kvar­ter från hen­nes lä­gen­het.

– Jag äls­kar att få job­ba med in­red­ning, växter och blom­mor. Jag sä­ger att jag har en rik­tig bloms­ter­verk­stad. Jag för­sö­ker ska­pa sam­ma hem­käns­la i min butik som jag har hem­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.