Änt­li­gen dags för här­ligt ute­liv

Leva & Bo - - Redaktören - EM­MY LUND­STRÖM Tf bi­trä­dan­de re­dak­tör LE­VA & BO

ÄNT­LI­GEN ÄR vå­ren kom­men. Fram­för oss lig­ger la­ta da­gar med blom­man­de sy­ren­bus­kar, park­liv och fräk­nar på nä­san. Och vik­ti­gast av allt: Nu är det hög tid att slä­pa ut ute­möb­ler­na och gril­len. I det­ta num­mer av LE­VA&BO bju­der vi på mas­sor av in­spi­ra­tion på hur du kan in­re­da ute – oav­sett om du har en stor träd­gård, en här­lig al­tan el­ler en li­ten my­sig bal­kong.

På si­dan 32 hit­tar du en stor ute­mö­bel­gui­de med 53 ut­val­da fa­vo­ri­ter till ute­plat­sen. Gil­lar du den lant­li­ga, mo­der­na el­ler färg­gla­da sti­len? Du hit­tar ga­ran­te­rat en mängd träd­gårds­grup­per, häng­mat­tor och ham­moc­kar som pas­sar just din smak.

Som om in­te det vo­re nog får du ock­så ögongo­dis i form av fa­mil­jen Kol­bäcks här­li­ga uteplats i Älv­sjö, på si­dan 22. De­ras trädäck får i al­la mig att dröm­ma om so­li­ga som­mar­da­gar då det finns tid och plats för många att um­gås till­sam­mans.

Frä­scha sal­la­der och lät­ta till­tugg hör års­ti­den till och på si­dor­na 54 och 60 hit­tar du re­cept och tips på bå­da de­lar­na. Själv ska jag slänga ihop den ita­li­ens­ka bond­sal­la­den med bröd och to­ma­ter vid förs­ta bäs­ta till­fäl­le. Per­fekt pick­nick­mat en varm för­som­mar­dag!

Och själv­klart fin­ner du även, in­spi­ra­tion till hem­mets al­la vrår. Tina och An­ders har in­rett sin lä­gen­het på Hi­sing­en i Gö­te­borg med fing­er­topps­käns­la och ett öga för de­tal­jer, se si­dan 46. Själv vill jag flyt­ta in bums! Al­ter­na­tivt, sno al­la smar­ta tips och idéer.

Allt det­ta och myc­ket mer hit­tar du i det­ta num­mer av LE­VA&BO. Ta med dig tid­ning­en ut i so­len och njut!

”Nu är det hög tid att slä­pa ut ute­möb­ler­na och gril­len”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.