”Vi äls­kar gra­fis­ka, lek­ful­la for­mer”

Färgstänk, fjäd­rar och gra­fis­ka möns­ter. Jo­han­na Örn och Ma­ria Berg­ström de­sig­nar tren­digt för hem­met.

Leva & Bo - - Nytt Hemma - Av SU­SAN­NE ELLINGSWORTH

Har ni med­ve­tet valt tren­di­ga möns­ter till era ta­pe­ter?

– Vi tyc­ker det är kul att hänga med i sam­ti­den och tren­der är nå­got man kan drab­bas av, plöts­ligt får man ett sug ef­ter en viss färg, sam­ti­digt som många and­ra. Men vi tyc­ker att det är vik­tigt att en färg el­ler ett möns­ter hål­ler i läng­den, det är in­te håll­bart att ta­pet­se­ra om stup i kvar­ten.

Vil­ka är ni?

– Ma­ria har ut­bil­dat sig på Tex­til­hög­sko­lan i Borås och Jo­han­na på Konst­facks tex­ti­la mas­ters­pro­gram. Vi star­ta­de By May för två år se­dan då vi de­la­de stu­dio och in­såg att vi ha­de många ge­men­sam­ma punk­ter, kär­lek för ma­te­ri­al, möns­ter och fär­ger.

Be­skriv er stil!

– Vi ska­par funk­tio­nel­la pro­duk­ter och accessoarer för hem­met med fo­kus på möns­ter, fär­ger och oli­ka ma­te­ri­al. Det är of­ta gra­fis­ka, lek­ful­la for­mer med en käns­la för de­tal­jer som är vårt sig­num.

Vad in­spi­re­rar er?

– Vi hit­tar myc­ket in­spi­ra­tion i ja­pansk form­giv­ning. Vi blev bjud­na till Ja­pan för någ­ra vec­kor se­dan och fick del­ta i en tex­til­kon­fe­rens och be­sö­ka fle­ra tex­til­pro­du­cen­ter. Det var otro­ligt in­spi­re­ran­de och kom­mer sä­ker­li­gen att speg­la av sig i vå­ra pro­jekt.

Vad gör ni mer för pro­duk­ter?

– Bland an­nat kudd­fo­dral, bordstablet­ter, an­teck­nings­böc­ker, föns­ter­film och gra­fis­ka print.

Vad har ni på gång fram­ö­ver?

– Vi kom­mer med nya pro­duk­ter som glas­un­der­lägg, i sam­ma se­rie som bord­tablet­ter­na och köks­hand­du­kar­na. Vi har ut­ställ­ning i To­kyo där vi vi­sar det se­nas­te pro­jek­tet där vi har ar­be­tat med den ja­pans­ka bro­de­ri­tek­ni­ken sashi­ko.

Hur har ni in­rett hem­ma?

– Jag bor i Ham­mar­by sjö­stad. Sti­len är nu­ti­da skan­di­na­visk, sä­ger Ma­rie.

– Jag bor i ett 50-tals­rad­hus som re­no­ve­rats var­samt och be­hål­lit tids­ty­pis­ka de­tal­jer, sä­ger Jo­han­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.