”Nu har vi fått ett stör­re var­dags­rum, ett fjär­de sov­rum och en stor hall med kläd­kam­ma­re”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

IÄLVSJÖ SÖ­DER OM Stock­holm, med när­het till in­nersta­den och sam­ti­digt med lug­na och barn­vän­li­ga vil­la­om­rå­den, bor fa­mil­jen Kol­bäck. Här har de re­no­ve­rat vil­lan från 40-ta­let som de köp­te 2005. – När vi köp­te hu­set var det in­te re­no­ve­rat se­dan 60-ta­let, sä­ger Lin­da. Det var per­fekt för oss som var sug­na på ett rik­tigt re­no­ve­rings­pro­jekt och vil­le ha möj­lig­he­ten att få det pre­cis som vi vil­le.

Hu­set var väl un­der­hål­let av de ti­di­ga­re ägar­na. Rum­men ha­de hel­täck­nings­mat­tor, stormönst­ra­de ta­pe­ter och kö­ket var ett rik­tigt ret­ro­kök, med ap­ri­kos kök­s­luc­kor och bänk­ski­va med virr­varr­möns­ter.

– Vi tyck­te att det var char­mi­ga de­tal­jer, men de gick ty­värr in­te att be­hål­la. Vi vil­le änd­ra plan­lös­ning­en och flyt­ta kö­ket till ett stör­re rum ef­tersom vi be­höv­de mer ut­rym­me.

FA­MIL­JEN VIL­LE HA en ljus bas och myc­ket ret­ro­käns­la, kom­bi­ne­rat med mo­dern be­kväm­lig­het.

Hu­set be­höv­de ock­så byg­gas ut för att få mer yta till den väx­an­de fa­mil­jen. Må­let var att al­la i fa­mil­jen skul­le få sitt eget ut­rym­me och att al­la skul­le tri­vas.

– Vi har re­no­ve­rat i stort sett allt själ­va, sä­ger Lin­da. Men när vi bygg­de ut fick vi ta hjälp med grund­lägg­ning, stom­res­ning och ta­ket. Nu har vi fått ett stör­re var­dags­rum, ett fjär­de sov­rum och en stor hall med kläd­kam­ma­re.

Vil­lan från 1946 har fått till­bygg­na­der i oli­ka ni­vå­er som ger skyddande vinklar och vrår vid ute­plat­sen, där he­la fa­mil­jen äls­kar att sam­las och till­bring­ar många tim­mar un­der den var­ma års­ti­den.

De­lar av det trädäc­ket som om­ger hu­set har ­skyddande tak me­dan re­s­te­ran­de ytor läm­nats öpp­na för att man ska kun­na nju­ta av so­len un­der skö­na som­mar­da­gar.

Al­la möb­ler på ute­plat­sen kom­mer från Ikea el­ler lop­pis men bil­dar än­då en­het då de är i sam­ma färg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.