”Vi vill in­spi­re­ra till att in­re­da på ett sätt så att du kan le­va och tri­vas hem­ma”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

– Många möb­ler har fyn­dats på lop­pis el­ler hit­tats i con­tain­rar för mas­sor av år se­dan, och vi trött­nar in­te så lätt. I stäl­let mö­ble­rar vi om och by­ter ut de­tal­jer ibland.

LIN­DAS OCH GÖRANS fi­lo­so­fi är att in­red­ning in­te be­hö­ver kos­ta så myc­ket – det går att in­re­da hem­trev­ligt och my­sigt än­då. Se­cond hand-fynd må­las om och ar­ve­gods tas om hand, vil­ket ska­par en per­son­lig mix.

– Allt i vårt hem finns här av en an­led­ning, sä­ger Lin­da. För oss är det vik­tigt att vi trivs med det vi har om­kring oss. Det ska in­te va­ra för till­rät­ta­lagt men än­då ge­nom­tänkt. Åter­bruk är ock­så vik­tigt, in­te ba­ra för mil­jön, ut­an även för att det är ett smart sätt att in­re­da till en rim­lig kost­nad.

– Och om man fyn­dar det mesta se­cond hand har man råd att till ex­em­pel upp­fyl­la bar­nens dröm­mar om kul in­red­ning som in­spi­re­rar till lek och pys­sel.

Lin­das in­tres­se för in­red­ning kom­mer från barn­doms­hem­met. Bå­da för­äld­rar­na har all­tid va­rit in­tres­se­ra­de av in­red­ning och hem­ma­pro­jekt och Lin­da är upp­vux­en med att pyss­la.

Re­dan som li­ten in­red­de hon sitt rum och syd­de kudd­fo­dral som hon de­ko­re­ra­de för att få det pre­cis som hon vil­le ha det.

I DAG ÄR IN­RED­NING ett ge­men­samt in­tres­se för he­la fa­mil­jen.

– Nu känns det vis­ser­li­gen som om vi har re­no­ve­rat fär­digt för ett tag. Det jag vill gö­ra fram­ö­ver är att ord­na mer för­va­ring i kö­ket, så att mi­na sam­ling­ar av ret­ro­pors­lin och kru­kor ska få plats. Fa­mil­jen trivs i sitt re­no­ve­ra­de hem. – In­nan vi flyt­ta­de hit bod­de vi i en fun­kistrea i Mid­som­mar­kran­sen i Stock­holm. Men det blev för trångt, och vi läng­ta­de ef­ter en träd­gård. Nu har vi allt vi be­hö­ver och de fles­ta pys­sel­pro­jek­ten, som går att föl­ja på Instagram, hand­lar om att pif­fa sti­len på oli­ka sätt och lå­ta kre­a­ti­vi­te­ten flö­da. Vi vill in­spi­re­ra till att in­re­da på ett sätt så att du kan le­va och tri­vas hem­ma, per­son­ligt är bäst!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.