”Det gam­la bad­rum­met som gjor­des om se­nast på 1980-ta­let vi­sa­de sig va­ra fukt­ska­dat”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

DEN VÄLPLANERADE två­an på 49 kvadrat­me­ter har en im­po­ne­ran­de tak­höjd på 2,70 me­ter och på vis­ning­en föll Tina och An­ders bland an­nat för det vack­ra plank­gol­vet i kö­ket. Re­dan där och då bör­ja­de Tina mö­ble­ra lä­gen­he­ten i hu­vu­det. Kö­pet gick snabbt, men det fanns ett oros­mo­ment: Det gam­la bad­rum­met som gjor­des om se­nast på 1980-ta­let. Och myc­ket rik­tigt, det vi­sa­de sig va­ra fukt­ska­dat.

– Det var ba­ra till att re­no­ve­ra bad­rum­met. Vi fick le­va i en sans­lös rö­ra då he­la hal­len var full med hant­ver­kar­nas sa­ker i fle­ra vec­kor. Lä­gen­he­ten var täckt av bygg­damm, och vi ”du­scha­de” så gott vi kun­de i kö­ket och fick spo­la på to­a­let­ten med en hink med vat­ten. Men re­sul­ta­tet av re­no­ve­ring­en blev i al­la fall bra, sä­ger Tina.

När An­ders och Tina köp­te lä­gen­he­ten var kö­ket re­la­tivt ny­re­no­ve­rat, men det gick i fär­ger som in­te rik­tigt pas­sa­de pa­rets smak. De val­de där­för att må­la väg­gar och tak vi­ta. När det blev sov­rum­mets tur att få en upp­fräsch­ning bjöds pa­ret på en glad över­rask­ning.

– I sov­rum­met låg det ett väl­digt fult la­mi­nat­golv som vi tog bort. Un­der det låg det, tro det el­ler ej, plank­golv – pre­cis som i kö­ket. Vi be­höv­de ba­ra må­la gol­vet och val­de en lik­nan­de ny­ans som i kö­ket, sä­ger Tina.

HON ÄR DEN SOM ÄR mest in­tres­se­rad av in­red­ning och ma­te­ri­al­val, och även den som be­stäm­mer hur det ska se ut.

– Som tur är tyc­ker An­ders of­tast om hur jag vill in­re­da. Även om han in­te all­tid för­står att det verk­li­gen kan fin­nas

BÄDD FÖR VI­LA Dag­bäd­den från Ar­til­le­ri­et går att ploc­ka isär och sät­ta ihop på noll­tid! Spe­geln är från Ikea. Kud­den är från Ch­ha­t­wal & Jons­son. Fil­ten är be­ställd från In­re­da ut­re­da. På väg­gen bred­vid dag­bäd­den sit­ter en tid­nings­hål­la­re som Tina pyss­lat ihop själv. 1 2

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.