”Un­der det fu­la la­mi­nat­gol­vet låg det, tro det el­ler ej, ett vac­kert plank­golv”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

ett be­hov av att änd­ra om i den ut­sträck­ning som jag gör. Jag kan få för mig att flyt­ta runt på tav­lor i he­la lä­gen­he­ten kloc­kan 22:30 en var­dags­kväll. Då kan An­ders tyc­ka att det går till över­drift, me­dan jag ser det som nå­got slags te­ra­pi. Jag tän­ker in­te på nå­got an­nat än det jag gör just då, det är to­tal fo­ku­se­ring och ett lyc­ko­rus när det blir bra.

VAR­DAGS­RUM­MET ÄR DET rum pa­ret an­vän­der mest och när det har sett li­ka­dant ut i någ­ra vec­kor trött­nar Tina och vill gö­ra om. Hon an­vän­der sig of­tast av det som finns hem­ma, by­ter plats på sa­ker och ploc­kar fram och ur skåp – för att på så vis kun­na få en ny käns­la, nå­got nytt att vi­la ögo­nen på.

– Vå­ra vän­ner bru­kar of­tast re­a­ge­ra på att det all­tid är nå­got som ser an­norlun­da ut se­dan sist. Sa­ker by­ter plats med jäm­na mel­lan­rum, sä­ger Tina. Och det är just vägg­kons­ten som Tina är mest nöjd med. – Jag äls­kar pos­ters och fo­to­gra­fi­er. Det är så him­la lätt att få en helt an­nan käns­la i ett rum be­ro­en­de på hur man pla­ce­rar si­na tav­lor och vil­ka mo­tiv man väl­jer. Jag kö­per en hel del fo­to­böc­ker men tyc­ker of­tast att fo­to­gra­fi­er­na är så fi­na att jag vill ra­ma in dem. Sagt och gjort – många fo­to­gra­fi­er från fo­to­böc­ker sit­ter nu på väg­gar­na.

In­red­nings­in­tres­set har all­tid fun­nits där. Tina är svag för hem som känns re­na och stä­da­de, där allt har en be­stämd plats. Och med blog­gar och Instagram finns det in­te läng­re nå­gon hejd, det har bli­vit en ka­nal för hob­byn.

– Jag har all­tid tyckt om käns­lan av att ”kom­ma hem”, kopp­la av, tän­da ljus, stop­pa blom­mor i en vas, la­ga mat i lugn och ro. Det har all­tid känts vik­tigt att fixa och tri­vas hem­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.