”Gör glas­sen pre­cis som du vill ha den”

”Nå­got av det godaste som finns!” Så sä­ger koc­ken Eli­sa­beth Jo­hans­son som har gjort en kok­bok med över 170 re­cept på hem­ma­gjord glass.

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Var­för ska man gö­ra egen glass?

– För att det är så him­la gott och för att då vet man vad man äter. Och så kan man gö­ra glass på si­na fa­vo­ritsma­ker.

Var­för är det go­da­re?

– Där­för att du gör glas­sen pre­cis som du vill ha den. Och kon­si­stens och smak skil­jer sig från kö­peglass ef­tersom du gör den på äk­ta rå­va­ror. Vad är det för sorts glas­sar i boken? – Åh, det är jät­te­blan­dat. Det är många man kan gö­ra ut­an glass­ma­skin, kall­rör­da se­mi­fred­do och par­fai­ter. Och så pas­tö­ri­se­ra­de van­li­ga glas­sar, sor­bet, glasstår­tor. Och för­stås till­be­hör, ma­räng­er och så­ser.

Vad gör den som in­te tål mjölk?

– Det finns ett spe­ci­alav­snitt med bland an­nat mjölk- och ägg­fria glas­sar.

Tren­di­gast stil och glas­smak i år?

– Ve­ganglas­sar är tren­di­gast! Tren­di­gas­te sma­ken är car­rot ca­ke, mo­rotska­ka.

Din fa­vo­rit­glass?

– Le­mon curd-glas­sen är fan­tas­tiskt god.

När bju­der du på glass?

– När jag ska gö­ra des­sert så vill jag näs­tan all­tid ha glass. Jag tän­ker ald­rig på års­tid, jag gil­lar glass året runt. På hös­ten har jag li­te kryd­di­ga­re sma­ker och var­ma till­be­hör.

Hur har du in­rett ditt kök?

– Det är ett mo­dernt se­kel­skif­tes­kök i svart och vitt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.