NY & VAC­KER BU­TIK

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Svens­ka de­sign­mär­ket Lay­e­red har öpp­nat Lay­e­red ate­li­er i Lil­li­en­hoff­ska Pa­lat­set på Göt­ga­tan 48 på Sö­der­malm i Stockholm. Den hi­sto­ris­ka bygg­na­den från 1600-ta­let har ti­di­ga­re va­rit allt från bostad för ri­ka köp­män till fat­tig­hus un­der sent 1800-tal. Nu blir det här ett bu­tikskon­cept där konst, mat­tor och hand­ploc­kad de­sign för­e­nas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.