”Vi be­höv­de nå­got som höll rå­dju­ren ute och gav en fin ram, och då var kas­tan­je­sta­ke­ten giv­na”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

NÄR LI­SE OCH hen­nes man flyt­ta­de in i sitt ny­bygg­da hus 2007 var köks­träd­går­den det förs­ta de bör­ja­de ord­na med. Pla­ce­ring­en in­vid hu­sets kor­tän­da var gi­ven, dels för att Li­se vill att det ska va­ra lätt att gå rakt ut i köks­träd­går­den för att häm­ta si­na mat­va­ror, och dels för att od­ling­ar­na då ham­na­de i bäs­ta sol­lä­ge och fick vind­skydd av hu­set.

– Mitt förs­ta för­sök till köksträdgård var rund­lar di­rekt på mar­ken, men det vi­sa­de sig in­te alls va­ra nå­gon vi­da­re fram­gång. Jor­den här är gam­mal havs­bot­ten och jag hann in­te med att jord­för­bätt­ra i tak­ten som kräv­des.

– Dess­utom fick jag läg­ga all­de­les för myc­ket tid på att ja­ga gräs­mat­tan som vil­le växa in i od­ling­ar­na. För att in­te pra­ta om rå­dju­ren som ka­la­sa­de på de grö­dor som spi­ra­de, sä­ger Li­se.

Pa­ret tänk­te om och som­ma­ren där­på fick köks­träd­går­den sin nu­va­ran­de form. För att bå­de ge si­na grö­dor god jord och för att den ska vär­mas upp li­te ti­di­ga­re om vå­ren, val­de Li­se upp­höj­da od­lings­bäd­dar.

DE VACK­RA OBEHANDLADE järn­lå­dor­na från Land gar­den är 25 cen­ti­me­ter höga och har nu fått den ros­ti­ga pa­ti­na som Li­se öns­ka­de sig. Lå­dor­na fyll­des med god matjord och nu räc­ker det att fyl­la på med ett par säc­kar eko­lo­gisk na­tur­göd­sel på på­se om vå­ren. Dess­utom får blom­mor­na li­te höns­göd­sel på för­som­ma­ren för att bli fro­di­ga och fi­na.

– In­ram­ning­en av köks­träd­går­den tyc­ker jag är näs­tan

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.