”Mitt förs­ta för­sök till köksträdgård var rund­lar di­rekt på mar­ken”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

li­ka vik­tig som själ­va kom­po­si­tio­nen av växt­lig­het. Vi be­höv­de nå­got som höll rå­dju­ren ute och dess­utom gav en fin ram, och då var de gammel­dags kas­tan­je­sta­ke­ten giv­na, sä­ger Li­se.

För att få en köksträdgård där fo­kus helt lig­ger på grön­sa­ker­na och in­te på att hål­la ef­ter ogräs, val­de Li­se att mel­lan lå­dor­na läg­ga ut mark­duk och täc­ka den med sing­el. Mel­lan sta­ke­tet och små­ste­nen finns se­dan en ram av gat­sten som yt­ter­li­ga­re för­stär­ker for­men och ef­fek­tivt hål­ler gräs­mat­tan på ut­si­dan.

– I od­lings­lå­dor­na är kom­po­si­tio­nen oli­ka från år till år och det är nå­got av det ro­li­gas­te som finns att i mör­kas­te ja­nu­a­ri få sit­ta och skis­sa på som­ma­rens skön­het, be­rät­tar Li­se.

HON VILL ATT köks­träd­går­den ska ge li­ka myc­ket fäg­ring som mat, och där­för blan­dar hon friskt som­mar­blom­mor med grön­sa­ker och krydd­plan­tor. Fa­vo­ri­ten luktärt kan Li­se ald­rig va­ra ut­an, så den får all­tid spe­la en cen­tral roll på den vac­kert ros­ti­ga spal­jén. För att in­te ut­ar­ma jor­den ro­te­rar Li­se grö­dor­na mel­lan lå­dor­na var­je år, men an­nars är det mest lus­ten som får sty­ra vad som ham­nar var.

– I årets od­ling­ar var det myc­ket grö­na blad­väx­ter ef­tersom fa­mil­jen äls­kar att gå ut och ploc­ka sal­lad och man­gold un­der som­ma­ren, och se­dan nju­ter vi kå­len fram­åt hös­ten, be­rät­tar Li­se.

Bå­de som­marsquashen och ring­blom­mor­na ly­ser piggt gu­la och de ski­ra ro­senskä­ror­na pas­sar fint med

6 7 8 TRÄDGÅRDSKATT

Fa­mil­jens katt trivs bra mel­lan od­lings­lå­dor­na. ROSTIGT JÄRN

Od­lings­bäd­dar­na i järn blir vac­kert ros­ti­ga med ti­den. Solu­ret är ett lop­pis­fynd. LY­SER UPP

Blom­mor och fäg­ring är li­ka vik­tigt som att kun­na skör­da grön­sa­ker hos Li­se. Här ring­blom­mor och ­gur­kört till­sam­mans med jord­gubbs­plan­tor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.