SÅ KOM­MER DU I GÅNG

Pla­ne­ra och fun­de­ra.

Leva & Bo - - Trädgård -

1 2Välj en so­lig och plan plats i träd­går­den. Gör en en­kel skiss där du ri­tar ut var pall­kra­gar­na ska stå. Mar­ke­ra var gång­ar­na ska va­ra och om du vill ha nå­got mer, till ex­em­pel kom­post, bänk att sit­ta på el­ler sta­ket runt om.

35Bygg och må­la lå­dan.

Ut­gå från en bredd på 80 cen­ti­me­ter, då når du över lå­dan ut­an att be­hö­va kli­va på jor­den, och kan kom­bi­ne­ra med köp­ta kra­gar. An­vänd in­te im­preg­ne­rat vir­ke om du ska od­la grön­sa­ker. Fäst brä­der­na mot tre­kants­lis­ter i hör­nen och skru­va fast dem. Ska du sät­ta lå­dan di­rekt på jor­den lå­ter du tre­kants­lis­ten stic­ka ut 20–30 cen­ti­me­ter i un­der­kant, för­ank­ra ge­nom att ban­ka ner dem i jor­den. Må­la med ut­om­hus­färg el­ler ol­ja.

Pla­ce­ra pall­kra­gar­na.

Om du re­dan har en plätt där du od­lat på fri­land kan du sät­ta kra­gen di­rekt på jor­den och fyl­la med ny jord. Ska du ha di­na pall­kra­gar på gräs kan du bott­na lå­dan med ett tjockt la­ger tid­ning­ar. Det kvä­ver gräs och ogräs och hind­rar des­sa från att växa in i lå­dan. Stäl­ler du lå­dor­na på en sten­lägg­ning är det smart att läg­ga mark­duk i bot­ten och vi­ka upp kan­ter­na en bit på in­si­dan. Då hål­ler du jor­den på plats, men har än­då god drä­ne­ring.

4For­ma och bygg på höj­den.

Byg­ger du eg­na od­lings­lå­dor kan du gö­ra dem i många oli­ka for­mer. Kö­per du nya pall­kra­gar får du dem omon­te­ra­de, du kan for­ma dem till tre­kan­ter, sex­hör­ning­ar, rom­ber med me­ra. Tänk på att ha gång­ar mel­lan pall­kra­gar­na så att du kom­mer åt att skö­ta om od­ling­ar­na. Od­lar du i kra­ge di­rekt på jor­den räc­ker det of­ta med en pallkrage på höj­den.

Gör pall­kra­gen till en driv­bänk.

Jor­den mås­te hål­la en tem­pe­ra­tur på minst 5 gra­der in­nan du kan bör­ja så de förs­ta grön­sa­ker­na. Du kan star­ta rik­tigt ti­digt med ett skydd av od­lingsväv, plast­tält el­ler någ­ra gam­la föns­ter. Fram­e­mot som­ma­ren kan du by­ta od­lingsväv mot bär­nät.

6Kol­la ige­nom di­na lå­dor, gär­na på kväl­len, och av­li­va snig­lar ge­nom att klip­pa itu dem med en se­ka­tör. Fäst en boc­kad plåt på pall­kra­gens ut­si­da som snig­lar­na in­te kan kry­pa över. Mot rå­djur, kaniner och and­ra som vill sma­ka på di­na grö­dor kan det fun­ka med od­lingsväv, och se­na­re på sä­song­en med bär­nät. Mot kål­fjä­ril, grön­saks­fly, mo­rots­flu­gan med fle­ra är det ef­fek­tivt med od­lingsväv he­la sä­song­en.

DRIV­BÄNK. Gam­la föns­ter skyd­dar di­na od­ling­ar mot ky­la. Har du inga föns­ter kan du läg­ga på od­lingsväv. LE­VA&BO •

UPPHÖJT. Att od­la i pallkrage är de se­nas­te årens sto­ra träd­gårds­t­rend.

BYGG OCH MÅ­LA. Mat­cha gär­na fär­gen med hus­fa­sa­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.