DOF­TAN­DE KRYDDLAND

Leva & Bo - - Trädgård -

Till­sam­mans med sal­via och ros­ma­rin blir la­ven­deln en rik­tig doft­bomb i den här ex­em­pel­pall­kra­gen.

1La­ven­del.

En doft man in­te vill va­ra ut­an i som­mar­träd­går­den. För­u­tom att hum­lor, fjä­ri­lar och bin gil­lar de små blå blom­mor­na pas­sar den ock­så till att smak­sät­ta bak­verk och maträt­ter. La­ven­del vill stå so­ligt och i ma­ger, gär­na kalk­hal­tig, jord. Det ska va­ra väl­drä­ne­rat, en upp­höjd bädd som i pall­kra­gen är per­fekt som skydd mot vin­ter­fukt.

2Sal­via.

Flerå­rig halv­bus­ke som finns som fle­ra ar­ter och sor­ter. Klip­per man in­te ner den till vå­ren blom­mar den i ju­ni med sto­ra ljus­vi­o­let­ta blom­mor. Här­dig i söd­ra de­len av lan­det. Skör­da bla­den och de mju­ka topp­skot­ten kon­ti­nu­er­ligt. De går ut­märkt att tor­ka.

3 4Ros­ma­rin.

Aro­ma­tisk Me­del­havs­växt som of­tast in­te kla­rar att över­vint­ra hos oss. Od­la so­ligt i väl­drä­ne­rad, lätt­göds­lad jord. Vatt­na in­te för myc­ket. Skör­da ge­nom att re­pa bla­den och klip­pa topp­skot­ten. An­vänd färsk el­ler tor­ka bla­den.

Krydd­ta­ge­tes.

En vac­ker, lättod­lad och tå­lig ta­ge­tes som an­vänds som kryd­da i ma­ten. God ock­så i des­ser­ter. Är små­blom­mig och har små fli­ki­ga blad. Växt­sät­tet är yvigt, bus­k­lik­nan­de, blir cir­ka 35 cen­ti­me­ter hög. Sma­ken är spe­ci­ell med drag­ning åt ci­trus. Blad, stjäl­kar och blom­mor an­vänds.

4 1 3 2

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.