HÄR­LIG FÄRGKAVALKAD

Leva & Bo - - Trädgård -

Man­gold är en rik­tig snyg­ging i pall­kra­gen. Vi har var­vat sor­ter med rö­da, vi­ta och gu­la stjäl­kar och mat­chat med le­jong­ap och spe­nat

1Spe­nat.

Så i om­gång­ar, bör­ja ti­digt på vå­ren så snart jor­den re­der sig. Kan ock­så sås i sep­tem­ber för ti­dig skörd på vå­ren. Jor­den ska va­ra lätt, mull­rik och det är vik­tigt att vatt­na. Göds­la in­te med allt­för myc­ket kvä­ve. Skör­da ef­ter­hand ge­nom att ploc­ka de ne­ders­ta och störs­ta bla­den. An­vänd färsk el­ler frys ef­ter för­väll­ning.

23Man­gold i oli­ka fär­ger.

Tvåå­ring som blom­mar och sät­ter frö and­ra året. Är mer lättod­lad än spe­nat. Man­gold kan skör­das he­la sä­song­en och över­vint­ra i gynn­sam­ma lä­gen och med li­te täck­ning. Vill helst växa i en djup, mull­rik och väl­göds­lad jord. Så di­rekt på fri­land, när jor­den är upp­värmd. Gall­ra de små plant or­na när de bli­vit un­ge­fär en de­ci­me­ter höga, till cir­ka 10 cen­ti­me­ter emel­lan.

Le­jong­ap.

I gynn­sam­ma lä­gen kan le­jong­ap över­vint­ra och den själv­sår sig gär­na. Blom­mor­na sit­ter på spi­ror och finns i en mängd fär­ger. Den är en bra snitt­blom­ma som pas­sar fint i bu­ket­ten. För­kul­ti­ve­ra inom­hus i mars, så grunt, täck in­te frö­na. Höga sor­ter kan be­hö­va stöd om de står blå­sigt.

1 3 2 2

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.