12 FRÅGOR & SVAR

Leva & Bo - - Trädgård -

Var­för od­la i pallkrage?

1Od­la i pallkrage är ett ef­fek­tivt sätt att ta kon­troll över di­na od­ling­ar. Du kan lätt sty­ra kva­li­te­ten på jor­den, göds­ling, vatt­ning och ogräs­rens­ning­en blir lät­ta­re. Du kan star­ta ti­di­ga­re på vå­ren om du od­lar i pallkrage, ef­tersom bäd­dar­na i pall­kra­gar­na är upp­höj­da, jor­den blir for­ta­re varm. Drä­ne­ring­en är ock­så bätt­re, vil­ket är vik­tigt. Få grö­dor vill stå blött och fuk­tigt.Pall­kra­gen spa­rar plats. Du kan od­la myc­ket tä­ta­re och du kan ut­nytt­ja he­la ytan än­da ut i kan­ter­na på kra­gen. Med pall­kra­gar­na kan du od­la på många stäl­len i träd­går­den, på berg, på ter­ras­sen el­ler en stor bal­kong, stäl­len som an­nars ha­de va­rit svå­ra att od­la på.

Finns det någ­ra nack­de­lar?

2Det finns fak­tiskt in­te många nack­de­lar med att od­la i pallkrage. Kanske mås­te du pas­sa li­te ex­tra med vatt­ning­en när det är varmt och so­ligt, då tor­kar jor­den upp for­ta­re i pall­kra­gen. Pall­kra­gar­na är gjor­da av trä och obön­hör­li­gen kom­mer de att för­mult­na. Du kan skju­ta upp pro­ces­sen om du må­lar el­ler ol­jar in den. Lyf­ter du upp pall­kra­gen på hös­ten och tar in den över vin­tern kom­mer den att hål­la läng­re. Sju, kanske upp mot tio el­ler el­va år bor­de pall­kra­gen hål­la att od­la i, även om den kanske in­te är all­de­les per­fekt i fram­för allt ne­der­kan­ten mot slu­tet. Vill du od­la i stor ska­la, he­la vin­ter­be­ho­vet av mo­röt­ter och po­ta­tis till ex­em­pel, är det bätt­re att gö­ra som proff­sen och od­la på fri­land.

Kan jag od­la vad jag vill?

3Du kan od­la i prin­cip vad du vill i en pallkrage. Kanske in­te sto­ra träd, men bär­bus­kar som krus­bär, vin­bär med fle­ra fun­kar ut­märkt. Du kan od­la pe­ren­ner som ra­bar­ber, jord­ärt­skoc­kor, piplök och kryd­dor som sal­via, tim­jan och and­ra. Blom­mor, bå­de pe­ren­na och som­mar­blom­mor, trivs all­de­les ut­märkt i en pallkrage. And­ra ettå­ri­ga grön­sa­ker som rot­fruk­ter, sal­lat, lök, bö­nor och kryd­dor är op­ti­malt i pall­kra­gen. Det en­da du be­hö­ver tän­ka på är jor­dens sam­man­sätt­ning, hur stort jord­djup du be­hö­ver till de oli­ka grö­dor­na, om du ska ha en el­ler två kra­gar på varand­ra, och se till att de står så de får sol el­ler skug­ga, allt ef­ter be­hov.

Pall­kra­gar – är det snyggt?

4Po­ta­ger är frans­ka för en de­ko­ra­tiv köksträdgård där man blan­dar grön­sa­ker, ät­ba­ra blom­mor och snitt­blom­mor till en skön hel­het. Grö­dor­na är of­ta plan­te­ra­de i möns­ter och man ut­nytt­jar till ex­em­pel sal­lats­sor­ter­nas oli­ka fär­ger som kon­tras­ter. Med pall­kra­gar är det lätt att ska­pa en pryd­lig yta, en par­terr, med bäd­dar och gång­ar och färg­gran­na plan­te­ring­ar. Till nyt­ta och nö­je! Den be­hö­ver ju verk­li­gen in­te va­ra så stor som den be­röm­da köks­träd­går­den i Ver­sa­il­les till ex­em­pel. Du kanske ba­ra be­hö­ver fy­ra el­ler sex pall­kra­gar till att bör­ja med, men ef­tersom de är bil­li­ga och lätt­han­ter­li­ga vill du sä­kert ut­ö­ka di­na od­ling­ar små­ning­om.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.