Vad är en pallkrage?

Leva & Bo - - Trädgård -

5En pallkrage är en trans­port­lå­da som kom till Eu­ro­pa från USA ef­ter and­ra världs­kri­get. ­Pall­kra­gen är till­ver­kad som en ram i vär­me­be­hand­lad fu­ru el­ler gran. Den har le­da­de be­slag av me­tall i hör­nen, och lå­ses med me­tall­sprin­tar som ban­kas i. Pall­kra­gar­na kan stap­las på varand­ra i fle­ra la­ger. När de in­te an­vänds går de att fäl­la ihop till plat­ta pa­ket. Pall­kra­gar­na an­vänds till­sam­mans med last­pal­lar som bot­ten, fram­för allt till trans­por­ter med tåg. På vil­ket byg­ge som helst nu för ti­den kan du se mas­sor av pall­kra­gar med bygg­ma­te­ri­al i. Stan­dard­måt­ten för en hel­pall är 120 x 80 x 20 cen­ti­me­ter. En halv­pall har måt­ten 60 x 80 x 20 cen­ti­me­ter.

EN­KELT. Att od­la i pall­kra­ge är ett sätt att ta kon­troll över si­na od­ling­ar. Det går ock­så lät­ta­re att od­la på många stäl­len i träd­går­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.