Hur får jag tag på en pallkrage?

Leva & Bo - - Trädgård -

6Bil­li­gas­te pall­kra­gen kö­per du be­gag­nad av trans­port- och em­bal­lage­fir­mor. Då kos­tar den från 50 kro­nor och upp­åt. Du kan ock­så hö­ra med nå­got fö­re­tag på or­ten som tar emot myc­ket gods i pallkrage, de bru­kar ibland va­ra gla­da att bli av med dem. Nu­för­ti­den hit­tar du dem ock­så i träd­gårds­bu­ti­ker, på bygg­va­ru­hus med fle­ra stäl­len. Då kal­las de od­lings­lå­dor el­ler plan­te­rings­lå­dor och kos­tar från en hund­ring och upp­åt. Det finns ock­så pall­kra­gar i svart ABS-plast, kos­tar från 650 kro­nor. Pri­ser­na va­ri­e­rar så det kan lö­na sig att goog­la och frå­ga runt. På hös­ten är det in­te ovan­ligt att hit­ta dem till re­a­pris i träd­gårds­bu­ti­ker och va­ru­hus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.