Vil­ka and­ra ty­per finns det?

Leva & Bo - - Trädgård -

7Pall­kra­geod­ling är ju i prin­cip det­sam­ma som att od­la i vil­ken lå­da som helst. Pall­kra­gen har någ­ra prak­tis­ka för­de­lar som att den är bil­lig, går lätt att stap­la och är la­gom stor för att va­ra han­ter­bar. Du kan för­stås byg­ga od­lings­lå­dor själv. Välj då obe­hand­lat trä och an­vänd gär­na sam­ma grund­mått som pall­kra­gen, 80 cen­ti­me­ter bred, så kan du lätt kom­bi­ne­ra egensnick­ra­de lå­dor med pall­kra­gar.

Vad ska jag ha för jord?

8I pall­kra­gen har du chan­sen att fixa en mull­rik och pro­duk­tiv od­lingsjord. Till en van­lig pallkrage går det åt fy­ra 50-li­ter­spå­sar kö­pe­jord. Som grund kan du an­vän­da två på­sar av den bil­li­gas­te plantjor­den och två på­sar kom­po­ste­rad stall­göd­sel. Myc­ket bätt­re blir det om du se­dan blan­dar ut den med jord från din träd­gård och så myc­ket kom­post, från träd­gårds­kom­posten och hus­hålls­kom­posten, som du har till­gång till. Där finns vik­ti­ga mikro­or­ga­nis­mer, mas­kar och nä­rings­äm­nen. När du se­dan un­der som­ma­ren till­för gräs­klipp el­ler an­nat or­ga­niskt göd­sel­me­del och läg­ger på löv, skör­de­res­ter med me­ra till hös­ten kom­mer mull­hal­ten suc­ces­sivt att öka. Ska du od­la sur­jord­sväx­ter väl­jer du rho­do­dendron­jord.

Hur ska jag göds­la?

9Hur myc­ket nä­ring di­na od­ling­ar be­hö­ver be­ror på vil­ken grö­da du har. Många av kryd­dor­na till ex­em­pel vill ha en gans­ka ma­ger jord, gär­na ut­blan­dad med sand för drä­ne­ring­ens skull. Ef­ter den förs­ta grund­göds­ling­en be­hövs of­tast på­fyll­nad av nä­ring un­der som­ma­ren. Blad­grön­sa­ker, kål med fle­ra vill ha myc­ket nä­ring. Lägg på brun­nen stall­göd­sel un­der som­ma­ren, el­ler lägg ett la­ger gräs­klipp runt plan­tor­na och upp­re­pa det ett par gång­er un­der sä­song­en. Gräs­klipp är nä­rings­rikt, be­hål­ler fuk­ten i jor­den och för­bätt­rar mull­hal­ten när den bryts ner.

Hur gör jag med vatt­ning?

10Har du ska­pat en jord med hög mull­halt i di­na kra­gar be­hö­ver du in­te luck­ra så myc­ket. Bil­das det dä­re­mot en spruc­ken skor­pa på jor­den är det hög tid att luck­ra (och läg­ga på gräs­klipp...). Dra mel­lan plan­tor­na med en hand­kul­ti­va­tor så får du bort ogräs och luck­rar sam­ti­digt. Men var för­sik­tig med grö­dor som har yt­li­ga röt­ter. Bäst är att vatt­na på mor­go­nen. Vatt­na myc­ket och säl­lan i stäl­let för li­te och of­ta. Vatt­na med vat­ten­slang är för­stås lät­ta­re än att hand­vatt­na med kan­na. Men of­ta är vatt­net från utekra­nen all­de­les för kallt. Om du häl­ler upp vat­ten i ett stort kar el­ler bal­ja och lå­ter stå i so­len blir tem­pe­ra­tu­ren bätt­re och det går fort att dop­pa och fyl­la kan­nan.

Hur skyd­dar jag od­ling­ar­na?

11Många vill åt di­na pall­kra­gar och od­ling­ar. Kat­ter, hun­dar, barn, fåg­lar, rå­djur, snig­lar ... Det finns fle­ra knep för att skyd­da dem. Ett kom­post­gal­ler el­ler ett rut­nät av ar­me­rings­järn ovan­på kra­gen kan hål­la kraf­san­de höns och kat­ter bor­ta. Ett knep är att stic­ka ner el­rör, el­ler de li­te bre­da­re vat­ten­led­nings­rö­ren i plast, i jor­den och läg­ga od­lingsväv över.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.