Vad gör jag när jag skör­dat fär­digt?

Leva & Bo - - Trädgård -

12I au­gusti kan det se tomt ut i pall­kra­gar­na. Då ska du pro­va att så asi­a­tis­ka blad­grön­sa­ker. De är så kal­la­de kort­dags­väx­ter som in­te gil­lar vå­ra långa som­mar­da­gar, och in­te har nå­got emot kal­la­re vä­der. I sep­tem­ber, no­vem­ber är det dags att sät­ta vit­lök som ska skör­das näs­ta som­mar. Strax in­nan tjä­len går i jor­den kan du ock­så så mo­röt­ter, per­sil­ja, rä­di­sor, spe­nat och fle­ra and­ra grö­dor. Frö­na ska lig­ga i jor­den un­der vin­tern och gror se­dan snab­ba­re på vå­ren. När det näs­tan är vin­ter och allt är skör­dat läg­ger du på så myc­ket or­ga­niskt ma­te­ri­al, löv, skör­de­res­ter med me­ra som du har på jor­den. Det hind­rar nä­ring från att läc­ka ut, ger mas­kar­na mat och ökar jor­dens mull­halt.

SAL­LAD. Det är vik­tigt att tän­ka på hur myc­ket jord de oli­ka grö­dor­na be­hö­ver. Sal­lad be­hö­ver till ex­em­pel in­te myc­ket djup alls.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.