”Färg och ta­pe­ter gör myc­ket. Jag är väl­digt för­tjust i ta­pe­ten i kö­ket”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

som föns­ter, stuc­ka­tu­rer, takro­set­ter, lis­ter, golv och pam­pi­ga spe­gel­dör­rar och så finns det två ka­kel­ug­nar.

– Det är vi väl­digt gla­da för. Lä­gen­he­ten var ju egent­li­gen för li­ten men vi var helt för­äls­ka­de i den och in­såg att det skul­le kun­na fun­ka än­då, det gäll­de ba­ra att få till funk­tio­ner­na, sä­ger Su­san­na.

Lä­gen­he­ten är på 129 kvadrat­me­ter och har tre rum och kök, tak­höj­den är 3,20 me­ter vil­ket ger rum­men här­lig rymd. In­nan­för hal­len finns so­nen Je­re­mi­a­hs rum. Rum­met är ljust och in­bju­dan­de med två sto­ra kors­post­föns­ter och sam­ma fi­na ori­gi­nal­de­tal­jer som res­ten av lä­gen­he­ten. rum­met finns en av de två ka­kel­ug­nar­na. För att maxa funk­tio­ner­na med rum­men så har Su­san­na och Jo­sef ställt in en ex­tra säng så att Je­re­mi­a­hs sov­rum kan för­vand­las till gäst­rum när släkt och vän­ner är på be­sök, och Je­re­mi­a­hs säng kan lätt flyt­tas in till Su­san­na och Jo­sef.

PÅ AND­RA SI­DAN hal­len lig­ger Su­san­na och Jo­sefs sov­rum som är li­ka stort som var­dags­rum­met. Även det här rum­met har två föns­ter med ut­sikt över ga­tan där trä­dens sil­hu­ett blir en del av in­red­ning­en. I fönst­ren står lop­pis­fyn­da­de lam­por i här­lig vin­ta­ge­stil som har­mo­ni­se­rar fint med sti­len i lä­gen­he­ten. Den är in­redd med en bo­he­misk twist där oli­ka sti­le­po­ker möts.

– Ef­tersom lä­gen­he­ten är från för­ra se­kel­skif­tet så har

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.