”I en lä­gen­het med sto­ra rum ak­tar jag mig för att det ska bli för plott­rigt”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

NÄR DA­VID NIHL blev er­bju­den att hy­ra den cir­ka 100 kvadrat­me­ter sto­ra se­kel­skif­tes­lä­gen­he­ten i cen­tra­la Mal­mö tve­ka­de han in­te en se­kund. – Jag tac­ka­de i prin­cip ja in­nan jag ens va­rit på vis­ning. Första­hands­kon­trakt på se­kel­skif­teslä­gen­he­ter i Mal­mö in­nerstad väx­er in­te på träd. Dess­utom läng­ta­de jag ef­ter nå­got stör­re, sä­ger han.

Da­vid räds in­te ett dugg att blan­da fär­ger, sti­lar och ma­te­ri­al. I hans lä­gen­het hit­tar man bå­de ta­pe­ter, må­la­de väg­gar och själv­klart en hel mas­sa snyg­ga möb­ler och pry­lar. Hal­len och den långa ser­ve­rings­gång­en mot kö­ket pryds av en mönst­rad ta­pet. Sov­rum­mets väg­gar är fär­ga­de med en mus­tigt grå ton och kök­s­luc­kor­na har un­der Da­vids för­syn bli­vit mörkt blå. I gäst­rum­met har so­val­ko­ven för­vand­lats till en my­sig oas med växt­mönst­rad ta­pet.

– I en hy­reslä­gen­het gör man kanske inga stör­re re­no­ve­ring­ar. Men ef­tersom jag to­käls­kar lä­gen­he­ten och pla­ne­rar att bo här rik­tigt länge har jag än­då in­ve­ste­rat i en hel del tid, ener­gi, ta­pe­ter och må­lar­färg, för­kla­rar Da­vid.

DA­VID VÄL­JER SI­NA möb­ler och pry­lar med om­sorg, och fram­för allt brin­ner han för då­ti­dens de­sign.

– Helt ny­pro­du­ce­ra­de sa­ker som fal­ler mig i sma­ken är ock­så väl­kom­na. Dock är jag ex­tremt för­tjust i nä­tauk­tio­ner. Ser jag nå­got jag vill ha är jag gär­na med länge i bud­giv­ning­en.

Många le­van­de väx­ter gör hem­met om­bo­nat, kax­i­gast är en gi­gan­tisk monste­ra i en li­ka gi­gan­tisk glas­vas. Väx­ter­na hand­lar han gär­na på plant­sko­lor el­ler han­dels­träd­går­dar – gär­na så­da­na som har växt till sig länge och som kan ta för sig re­jält.

5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.