Al­la kan ska­pa en vac­ker träd­gård

Leva & Bo - - Redaktören - KATRIN KRANTZ Bi­trä­dan­de redaktör LE­VA & BO

BÅ­DE STO­RA OCH små pro­jekt tar sin bör­jan på pla­ne­rings­sta­di­et. När det gäl­ler träd­gård är det lätt att lå­ta sig dras med av al­la in­spi­re­ran­de bil­der, blog­gar och re­por­tage från rik­ti­ga träd­gårds­en­tu­si­as­ter och proffs. Sen kom­mer verk­lig­he­ten. Hur myc­ket tid har du, hur stor är träd­går­den, var finns sol­lju­set och vil­ken växt­zon bor du i? Själv har jag spa­nat in och in­ter­vju­at gran­nar som lyc­kats ska­pa grönska på vå­ra små fyr­kan­ter för att kol­la vad som fun­kar och in­te fun­kar. Helt klart går det att ska­pa en vac­ker träd­gård ut­i­från de mest skil­da för­ut­sätt­ning­ar.

ATT OD­LA I pallkrage är ett po­pu­lärt och smart sätt att od­la bå­de blom­mor och grön­sa­ker. Du kan sät­ta i gång ti­digt på året, det är lätt att kom­ma åt att ren­sa. För in­spi­ra­tion om vil­ken ljuv­lig träd­gård du kan ska­pa med pall­kra­gar, blädd­ra till Lises köksträdgård på si­dan 22.

Vi har gett ut en hel bok om att od­la i pallkrage och på si­dan 32 hit­tar du vå­ra bäs­ta tips för att kom­ma i gång.

En vac­ker, ro­man­tisk och luf­tig lä­gen­het att in­spi­re­ras av är Su­san­na och Jo­sefs hem i Mal­mö som du hit­tar på si­dan 40. Land­skaps­ar­ki­tek­ten Da­vid in­re­der med den tren­di­gas­te vin­ta­gesti­len för till­fäl­let - art déco - och mas­sor ut­av vack­ra blom­mor! Det hem­met hit­tar du på si­dan 58.

Fi­ra nå­gon av vå­rens al­la fes­ter med vå­ra ljuv­li­ga re­cept skapade av Eli­sa­beth Jo­hans­son. Moz­za­rel­la­bol­lar, sal­ma­lax med dill­ma­jon­näs, ris­pap­pers­rul­lar och jord­gubbspiz­za med man­del­mas­sa. Så gott! Att mat­cha rosévin och mat är ock­så ro­ligt! På si­dan 72 hit­tar du som­ri­ga, här­li­ga re­cept med de all­ra bäs­ta rosévinstip­sen till var­je rätt. Trev­lig läs­ning och väl­kom­men till ett nytt num­mer av LE­VA&BO!

”Själv har jag spa­nat in gran­nar som lyc­kats ska­pa grönska”

A& BO SH EV OP L P I Å N P G ! Ö K

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.