En­kelt som­mar­liv med ord­ning & re­da

Leva & Bo - - Redaktören - KATRIN KRANTZ Bi­trä­dan­de re­dak­tör LE­VA & BO

NU BÖR­JAR pla­ner­na för som­ma­ren ta fart på rik­tigt. Od­ling i stor el­ler li­ten ska­la? För egen del blir det någ­ra enk­la kru­kor och li­te nya smult­ron­plan­tor som jag och bar­nen har sto­ra för­hopp­ning­ar om. Kanske nya pro­jekt i som­mar­hu­set, el­ler ba­ra li­te ord­ning och re­da? Pla­ner på att kö­pa ett ­som­mar­hus för förs­ta gång­en? På si­dan 14 finns al­la idéer du kan be­hö­va för att fixa ord­ning i som­mar­stu­gan. En klas­sisk och färgstark ­som­mar­stil som är lätt att ska­pa ut­an dy­ra in­ve­ste­ring­ar. En­kel och snygg förvaring åt allt som skro­tar om­kring i som­mar­stu­gan är nyc­keln till ett en­kelt se­mester­liv. Själv har jag ing­et som­mar­bo­en­de men tän­ker gö­ra snyggt i kö­ket med nya hyll­rem­sor till köks­hyl­lor­na – gul­ligt och en­kelt sätt att som­mar­fixa i kö­ket!

In­red­ning i al­la ära men ett hem ska le­vas i och det gäl­ler att in­te va­ra för rädd om si­na sa­ker. Låt dig in­spi­re­ras av trä­nings­ex­per­ten Lei­la Lind­holms hus på si­dan 20, där det finns plats för bå­de spel, le­kar, trä­ning och um­gänge. Hem­ma hos Ti­na i Uppsa­la finns det vack­ra möb­ler med myc­ket histo­ria, den vack­ra se­kel­skif­tesvå­ning­en hit­tar du på si­dan 42.

Al­la gil­lar jord­gub­bar, det är en­kelt att lyc­kas men det finns någ­ra sa­ker att tän­ka på när man od­lar själv. På si­dan 34 hit­tar du vå­ra bäs­ta tips för att lyc­kas med den eg­na jord­gubbs­skör­den.

Pas­sa på att äta mid­dag el­ler fi­ka ut­om­hus när väd­ret tillå­ter. Piz­zor är per­fekt, li­ka go­da kal­la som var­ma, läck­ra re­cept finns på si­dan 50. Av­slu­ta med en saf­tig soc­kerka­ka smak­satt med nå­got här­ligt som ci­tron, cho­klad-fud­ge el­ler visp­gräd­de och färs­ka bär. Vå­ra re­cept finns på si­dan 56.

Väl­kom­men till ett nytt num­mer av LE­VA & BO!

”In­red­ning i all ära men ett hem ska le­vas i”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.