”Jag in­spi­re­ras av svens­ka tra­di­tio­ner”

Form­gi­va­ren My Flo­ryd We­lin gör in­red­ning med svensk ret­ro­käns­la. – Jag in­spi­re­ras av 50- och 60-ta­let, sä­ger My Flo­ryd We­lin.

Leva & Bo - - Nytt Hemma - Av SU­SAN­NE ELLINGSWORTH

Din de­sign känns väl­digt svensk, be­rät­ta!

– Tan­ken från bör­jan var att gö­ra sa­ker som för­knip­pas med Sve­ri­ge och svens­ka tra­di­tio­ner. Jag job­ba­de ti­di­ga­re i en pre­sent­bu­tik i Gam­la stan i Stock­holm och tyck­te att många svens­ka sou­ve­ni­rer var trå­ki­ga och fu­la.

Vad är ty­piskt svenskt för dig?

– Bland an­nat den svens­ka al­le­mans­rät­ten, till­gång­en till na­tu­ren. Att al­la har möj­lig­het att ploc­ka svamp, blå­bär och ling­on. Fi­ka är ock­så ty­piskt svenskt för mig.

Vem är du?

– Jag har all­tid hål­lit på med nå­got kre­a­tivt. Jag har bland an­nat gått ke­ra­misk­form på Nyc­kel­viks­sko­lan och jag har läst för­pack­nings­de­sign på Nac­ka­de­min.

Vad in­spi­re­rar dig?

– Jag in­spi­re­ras väl­digt myc­ket av na­tu­ren, men ock­så svens­ka tra­di­tio­ner och myc­ket 50 och 60-tal.

Vad gör du för pro­duk­ter?

– Myc­ket pors­lin. Men ock­så emalj­ka­strul­ler/pro­duk­ter, af­fi­scher, pal­lar, bric­kor, brick­bord, glas­un­der­lägg, disktra­sor och hand­du­kar.

Ling­on och blå­bär gil­las visst även ut­om­lands?

– Ja, jag säl­jer myc­ket till Ja­pan och USA, men även Eu­ro­pa. Sär­skilt ja­pa­ner­na gil­lar nor­disk de­sign, jag säl­jer bå­de möns­ter och pro­duk­ter dit.

Hur ser det ut hem­ma hos dig?

– De är myc­ket färg, möns­ter och de­tal­jer! Jag har en mix av gam­malt och nytt och blan­dar gär­na oli­ka sti­lar. Myc­ket mönst­ra­de ta­pe­ter, bland an­nat från Jo­sef Frank och Wil­li­am Mor­ris.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.