”Det var li­te spe­ci­ellt att byg­ga här ef­tersom det var så många reg­ler”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

LEI­LA SÖ­DER­HOLM OCH hen­nes ma­ke Anders köp­te en tomt med en som­mar­stu­ga på för 14 år se­dan. De bod­de i stu­gan un­der två år för att kän­na sig fram och för­säk­ra sig om att det var just här de vil­le bo. När två år gått revs som­mar­stu­gan och ett stort hus­byg­ge tog fart. Drygt ett år se­na­re stod de­ras nya hem klart och de kun­de flyt­ta in med dot­tern Moa, då 6 må­na­der gam­mal.

– Det var li­te spe­ci­ellt att byg­ga här ef­tersom det var så många reg­ler vi var tvung­na att hål­la oss till för ett ny­byg­ge. Stads­bygg­nads­kon­to­rets ar­ki­tekt ha­de syn­punk­ter på att hu­set skul­le ef­ter­lik­na ett an­nat hus i när­he­ten. Det in­ne­bar bland an­nat att vårt hus skul­le ha så kal­la­de spets­föns­ter, allt­så att fönst­rens över­del har for­men av en tri­ang­el, li­te som ett kyrk­föns­ter. Och jag är jät­te­glad för det, sä­ger Lei­la.

EN AN­NAN DE­TALJ är att hu­set in­ne­hål­ler he­la 36 hörn och vinklar. Byg­ga­ren ha­de ti­di­ga­re byggt ett hus med max 18 hörn så det­ta var en ut­ma­ning. Men det av­löp­te väl. Hem­met in­ne­hål­ler många skryms­len och vrår, men ock­så många sto­ra ytor som pas­sar den­na ak­ti­va fa­milj per­fekt. De har ett mot­to som är väl ut­ta­lat och ef­ter­följs nog­grant av al­la fa­mil­je­med­lem­mar – om man rå­kar ha sön­der nå­got med en boll är det okej.

– Ibland när jag in­te är hem­ma rö­jer Anders och bar­nen bort al­la möb­ler i var­dags­rum­met och spe­lar bå­de fot­boll och hoc­key, de täc­ker fönst­ren med madras­ser och ba­ra kör, sä­ger Lei­la.

LEI­LA BRIN­NER FÖR fy­sisk ak­ti­vi­tet och trä­ning. Hen­nes kar­riär bör­ja­de som gym­na­si­e­in­gen­jör i bygg­bran­schen men gick över i fy­sisk ak­ti­vi­tet i takt med att hen­nes en­ga­ge­mang som trä­na­re i hen­nes då­va­ran­de

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.