”De rö­jer bort al­la möb­ler i var­dags­rum­met och spe­lar bå­de fot­boll och hoc­key”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

ka­not­klubb blev star­ka­re. Det är just den enk­la var­dags­trä­ning som Lei­la för­med­lar i bå­de fö­re­läs­ning­ar, ­trä­nings­klas­ser, tid­ning­ar och tv.

– Jag vill upp­märk­sam­ma folk på att rö­rel­ser i var­da­gen gör stor nyt­ta. Du be­hö­ver in­te ens by­ta om el­ler bli svet­tig. Gör till ex­em­pel tio ben­böj me­dan du vän­tar på vat­ten­ko­ka­ren. El­ler stå plan­ka mot tvätt­ma­ski­nen när den cent­ri­fu­ge­rar de sis­ta mi­nu­ter­na, sä­ger Lei­la.

Ma­ken Anders dri­ver ett be­man­nings­fö­re­tag där de an­ställ­da of­ta har id­rotts­bak­grund, Anders har själv en hoc­key­kar­riär bakom sig. Al­la tre bar­nen spe­lar bå­de hoc­key och fot­boll, där de har pap­pa Anders som trä­na­re. Hem­met är över­sål­lat av bol­lar i al­la stor­le­kar, yo­ga­mat­tor och and­ra red­skap.

ANDERS BE­RÄT­TAR ATT det all­ra förs­ta be­slu­tet pa­ret tog när det gäl­ler in­te­ri­ö­ren var att he­la hu­set skul­le ha bre­da, gam­mal­dags träplankor på gol­vet. Fler idéer och tan­kar dök upp och för­verk­li­ga­des. Kö­ket plats­bygg­des med in­red­ning i gam­mal stil. De sat­te upp en mu­rad spis för hand mitt i kö­ket, som rym­mer bå­de ved­spis, öp­pen spis och en mo­dern elspis. Vid mat­plat­sen i bur­språ­ket plats­bygg­des en köks­sof­fa.

Hem­met är in­rett med bå­de möb­ler och pry­lar som va­rit med i fle­ra flyt­tar. Lei­la sä­ger att i prin­cip al­la möb­ler kom­mer från ti­di­ga­re bo­en­den, hon är in­te så myc­ket för att kö­pa nytt. Ibland hän­der det dock att hon hand­lar in­red­ning via nä­tet. Men det som präg­lar ­hem­met mest är ju för­stås an­ta­let bol­lar, yo­ga- och gym­nas­tik­mat­tor, hant­lar och and­ra trä­nings­pry­lar som är det som be­ty­der mest för fa­mil­jen.

4 5 4 LJUST KÖK

6 5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.