Vatt­na nyplan­te­ra­de plan­tor

Leva & Bo - - Somriga Bär -

10I ett eta­ble­rat jord­gubbs­land bör vatt­ning und­vi­kas tills blom­ning­en är över, och göds­ling ske först när bä­ren kom­mit. An­nars går all nä­ring upp i bla­den. Där­e­mot mås­te de nyplan­te­ra­de plan­tor­na vatt­nas or­dent­ligt i bör­jan och se­dan med jäm­na mel­lan­rum tills de fast­nat i mar­ken. Själv­vatt­ning ska man und­vi­ka, det gör mer ska­da än nyt­ta.

Snab­ba på till­väx­ten med fi­ber­duk

11Vill du snab­ba på tem­pot kan du täc­ka med fi­ber­duk un­der vå­ren, men så fort blom­ning­en bör­jar ska den av­lägs­nas så att bin och fjä­ri­lar kan pol­li­ne­ra. An­nars blir det in­te myc­ket till skörd.

Täck mar­ken för att und­vi­ka ogräs

12Un­der som­ma­ren får man räk­na med att nytt ogräs till­kom­mer som mås­te ren­sas bort, men ta ba­ra bort det yt­li­gas­te ef­tersom­du an­nars kan ska­da röt­ter­na. Man kan ock­så täc­ka mar­ken med nå­got som bå­de hål­ler kvar fuk­ten och hind­rar ogräs från att växa.

FRITT FRÅN OGRÄS. Täck mar­ken för att hind­ra att ogräs ­bör­jar växa. SKÖRD. Var no­ga med hur du vatt­nar ditt jord­gubbs­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.