”Jag gil­lar att ­re­no­ve­ra möb­ler”

Ti­nas char­mi­ga lä­gen­het i Uppsa­la är byggd i slu­tet av 1800-ta­let, och myc­ket av hu­sets ori­gi­nal­de­tal­jer är be­va­ra­de. Här sam­sas be­gag­na­de fynd med resmin­nen i en skön mix.

Leva & Bo - - Mitt Drömhem - Av AN­NA TRUELSEN Foto CA­RI­NA OLANDER

TI­NA HAR EN ten­dens att sam­la på gam­la sa­ker – gär­na bord. – Jag har en smått osund drag­ning till gam­la bord. Mi­na barn får ibland nå­got skrämt i blic­ken när de ser mig sit­ta och le­ta på Bloc­ket. Jag äls­kar att hit­ta en mö­bel som jag kan re­no­ve­ra och gö­ra bruk­bar igen på mitt sätt. Att le­ta ef­ter gam­la sa­ker på Bloc­ket och se­cond hand-bu­ti­ker är som en skatt­jakt för mig, sä­ger Ti­na.

Al­la bord i hem­met i Uppsa­la har sin uni­ka histo­ria. En fa­vo­rit är det svar­ta, lil­la bor­det som står un­der den vack­ra an­ti­ka spe­geln, det kom­mer från In­do­ne­si­en.

– Min sär­bo ar­be­ta­de där på 90-ta­let och tog med sig det hem och det har nu bli­vit om­må­lat i svart för att

KÄR FA­VO­RIT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.