”Slag­bor­det i kö­ket är från 1700-ta­let och är nog min kä­ras­te ägo­del”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

mat­cha den an­ti­ka spe­geln. Slag­bor­det i kö­ket är från 1700-ta­let och är nog min kä­ras­te ägo­del. Jag har fått det av mi­na för­äld­rar som köp­te det på 70-ta­let. Bor­det har hängt med i fle­ra hundra år, tänk al­la des­sa män­ni­skor som ge­nom ti­der­na har sut­tit runt det.

Un­der en pe­ri­od stod bor­det i ett för­råd och då lyc­ka­des en hant­ver­ka­re bor­ra ge­nom väg­gen så att det blev ett hål i bor­det.

– Al­la jack och hål är en del av bor­dets histo­ria och nu är det vi som ska­par bor­dets histo­ria, sä­ger Ti­na.

DE VAR­MA TRÄGOLVEN i Ti­nas lä­gen­het ska­par en fin kon­trast mot den vi­ta ba­sen. Myc­ket av hu­sets ­ori­gi­nal­de­tal­jer som stuc­ka­tu­rer, höga golv­sock­lar, fo­der och list­verk är be­va­ra­de. Ett stort plus är att den gam­la ka­kel­ug­nen i var­dags­rum­met fort­fa­ran­de är i bruk och ger skön vär­me ky­li­ga da­gar och kväl­lar.

– Jag är till viss del be­grän­sad gäl­lan­de vad jag kan gö­ra och in­te i lä­gen­he­ten då den är en hy­res­rätt, men å and­ra si­dan trivs jag väl­digt bra med hur det ser ut här. Jag kän­ner mig lyck­ligt lot­tad över att få bo här då lä­gen­he­ten är ljus och var­je rum har en här­lig rymd. Jag gil­lar in­red­ning, men kän­ner att det lätt kan slå över och bli en be­satt­het. Per­son­li­gen vill jag in­te läg­ga allt­för stort fokus på in­red­ning, ett hem mås­te få va­ra ett hem där man le­ver.

6

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.